Қазақша
Дүйсенбі, 30 Наурыз 2020 ж. 15:0816

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZMJ00000594 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2020-03-10 2022-03-10 1 000.00 KZT     2022-03-10  
KZW100011896 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-03-04 2020-04-01 100.00 KZT     2020-04-01  
KZW100011888 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-02-26 2020-03-26 100.00 KZT     2020-03-26  
KZZJ00000060 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2020-02-26 2022-02-26 1 000.00 KZT     2022-02-26  
KZW100011870 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-02-21 2020-08-21 100.00 KZT     2020-08-21  
KZW100011862 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-02-19 2020-03-18 100.00 KZT     2020-03-18  
KZW100011854 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-02-14 2020-05-15 100.00 KZT     2020-05-15  
KZW100011847 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-02-12 2020-03-11 100.00 KZT     2020-03-11  
XS2106835262 Ше­телдік АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-12 2025-02-12 1.00 KZT 1.00 KZT   2025-02-12  
KZPF00000561 Мем­ле­кеттік емес АҚ "CA­IFC IN­VEST­MENT GRO­UP"   950740000547 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-02-10   100.00 USD 265.10 KZT      
KZW100011839 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-02-07 2021-02-05 100.00 KZT     2021-02-05  
KZW100011821 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-02-05 2020-03-04 100.00 KZT     2020-03-04  
KZW100011813 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-01-31 2020-04-30 100.00 KZT     2020-04-30  
KZ1C00010461 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КА­ЗАХС­ТАН­СКАЯ ПРАВ­ДА" РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ГА­ЗЕТІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 18 981240000140 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-31   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00008036 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-30   10 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011805 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-29 2020-02-26 100.00 KZT     2020-02-26  
KZPF00000553 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC In­vest"   030640007360 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-29   1 000.00 KZT        
KZW100011797 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-01-24 2020-07-24 100.00 KZT     2020-07-24  
KZW100011789 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-22 2020-02-19 100.00 KZT     2020-02-19  
KZ1C00013135 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-21   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011771 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-01-17 2021-01-15 100.00 KZT     2021-01-15  
KZW100011763 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-15 2020-02-12 100.00 KZT     2020-02-12  
KZ1C00006204 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚОРҒАС" ШЕ­КАРА МАҢЫ ЫН­ТЫ­МАҚТАС­ТЫҚ ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" ар­найы эко­номи­калық ай­мағын басқар­ма ком­па­ни­ясы" 041310, АЛ­МА­ТЫ ОБ­ЛЫ­СЫ, ПАН­ФИ­ЛОВ А-НЫ, ГО­ЛОВАЦ­КИЙ АУЫЛЫ, ТЕН ИН­ГЕР К-С3, 28 050940007038 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-15   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00009679 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050013, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ К-СІ, 26 А 100840016104 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-15   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00009760 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПАВ­ЛО­ДАР" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 140000, ПАВ­ЛО­ДАР ОБ­ЛЫ­СЫ, ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , СОЛТҮСТІК ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ 110640006333 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-15   1 013.80 KZT 265.10 KZT      
KZW100011755 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-08 2020-02-05 100.00 KZT     2020-02-05  
KZW100011748 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-31 2020-01-29 100.00 KZT     2020-01-29  
KZ1C00010164 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚБҰЛАҚ" 030012, АҚТӨБЕ Қ. , СӘҢКІБАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 12 931240000052 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1P00011043 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚБҰЛАҚ" 030012, АҚТӨБЕ Қ. , СӘҢКІБАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 12 931240000052 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ2C00006500 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СЕВ­КА­ЗЭНЕР­ГО" 150000, СҚО, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ЖАМ­БЫЛ К-СІ, 215 990140000186 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2026-11-23 100.00 KZT 100.00 KZT   2026-11-23  
KZ2D00006517 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2022-12-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-14  
KZ2D00006525 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2022-12-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-14  
KZ2D00006533 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2021-12-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-19  
KZ2D00006541 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2021-12-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-19  
KZ2D00006558 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2021-12-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-19  
KZ2D00006566 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2020-12-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-12-24  
KZ2D00006574 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2020-12-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-12-24  
KZ2D00006582 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2020-12-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-12-24  
KZ2D00006590 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2020-06-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-06-27  
KZ2D00006608 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2020-06-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-06-27  
KZ1C00008770 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Са­фи Өте­ба­ев атын­дағы Аты­рау мұнай және газ уни­вер­си­теті"   161040018928 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00009158 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC In­vest"   030640007360 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30   1.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011730 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-12-27 2020-06-26 100.00 KZT     2020-06-26  
KZ2C00006476 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-27 2024-11-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-11-30  
KZ2C00006484 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-27 2022-12-11 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-11  
KZW100011722 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-25 2020-01-22 100.00 KZT     2020-01-22  
KZX000000294 Мем­ле­кеттік емес ЗТ "FRE­EDOM HOL­DING CORP. (FRHC)"   050059, г. Ал­ма­ты, пр. Аль-Фа­раб   ай­на­лыс­та 2019-12-24 2022-12-27 100 000.00 USD 100 000.00 USD   2022-12-27  
KZ2C00006468 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FI­VE BRO­KERS` CA­PITAL" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   091140003988 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-24 2021-06-16 100.00 KZT 100.00 KZT   2021-06-16  
KZW100011714 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-12-20 2020-03-20 100.00 KZT     2020-03-20  
KZW100011706 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-18 2020-01-15 100.00 KZT     2020-01-15  
KZPF00000520 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-18   100.00 USD        
KZPF00000538 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-18   100.00 USD        
KZPF00000546 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-18   100.00 USD        
XS2093223076 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-12-18 2026-12-19 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-12-19  
XS2093242530 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-12-18 2027-12-19 1.00 KZT 1.00 KZT   2027-12-19  
KZ1C00006576 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИМС­ТАЛЬ­КОН" 050057, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЙ­МА­НОВ К-СІ, 140-ҮЙ, ТҰРҒЫН ЕМЕС ҮЙ-ЖАЙ 58 А 950540000292 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-13   185.70 KZT 265.10 KZT      
KZ1P00006605 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИМС­ТАЛЬ­КОН" 050057, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЙ­МА­НОВ К-СІ, 140-ҮЙ, ТҰРҒЫН ЕМЕС ҮЙ-ЖАЙ 58 А 950540000292 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-13   185.70 KZT 265.10 KZT      
KZ2C00006393 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-12 2024-11-15 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-11-15  
KZ1C00000553 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FINC­RAFT RE­SO­UR­CES" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ А-НЫ, МҰҚАНОВ К-СІ, 241 060840005025 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-12   18 841.16 KZT 265.10 KZT      
KZ2C00001360 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FINC­RAFT RE­SO­UR­CES" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ А-НЫ, МҰҚАНОВ К-СІ, 241 060840005025 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-12 2021-12-03 100.00 KZT 100.00 KZT   2021-12-03  
KZ2C00001832 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FINC­RAFT RE­SO­UR­CES" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ А-НЫ, МҰҚАНОВ К-СІ, 241 060840005025 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-12 2021-12-03 100.00 KZT 100.00 KZT   2021-12-03  
KZ1C00005529 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗТ­РАН­СГАЗ АЙ­МАҚ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, 36-КӨШЕ, 11-ҮЙ 020440001144 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-12   2 628.90 KZT 265.10 KZT      
KZW100011698 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-11 2020-01-08 100.00 KZT     2020-01-08  
KZ2C00006401 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-11 2029-10-19 1.00 KZT 1.00 KZT   2029-10-19  
KZW100011680 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-12-06 2020-12-04 100.00 KZT     2020-12-04  
KZ1C00011170 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ДА­МУ БАНКІ" АҚ ЕҰ "ҚДБ-ЛИ­ЗИНГ" АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 29/1, ДИП­ЛО­МАТ ҚОНАҚ ҮЙІ Б/О 050940001237 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-05   50 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011672 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-04 2019-12-31 100.00 KZT     2019-12-31  
KZMJ00000560 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2019-11-29 2021-11-29 1 000.00 KZT     2021-11-29  
KZ2C00006385 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-28 2024-11-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-11-01  
KZ1C00004399 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ВИ­АС­ПАС" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ АУДА­НЫ, Б. МАЙ­ЛИН К-СІ 4/1 050440005787 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-28   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011664 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-11-27 2019-12-25 100.00 KZT     2019-12-25  
KZ2C00006021 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-26 2026-05-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-05-12  
KZW100011656 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-11-22 2020-05-22 100.00 KZT     2020-05-22  
KZ2C00006369 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛИ­ЗИНГ ГРУПП" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050940003917 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-22 2020-11-16 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-11-16  
KZW100011649 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-11-20 2019-12-18 100.00 KZT     2019-12-18  
KZ1C00011709 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-20   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00006055 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТИНС­КИЕ ЭЛЕКТ­РИ­ЧЕС­КИЕ СТАН­ЦИИ" 050002, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 7 060640001713 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-20   10 300.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00008218 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AS­TA­NA" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ 27 101040011375 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-18   1.00 KZT 265.10 KZT      
KZ2C00006351 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AMF GRO­UP" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 29-ҮЙ, 13-ҚАБАТ, Б-БЛО­ГЫ 960640000091 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-14 2020-11-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-11-20  
KZ1C00006535 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗИМ­ПЕКС" РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СЕМ­БИ­НОВ К-СІ, 64А 020240004409 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-14   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ2C00006344 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТРАНС­ТЕ­ЛЕКОМ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   991140001226 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-14 2031-09-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-09-12  
KZW100011631 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-11-13 2019-12-11 100.00 KZT     2019-12-11  
KZMJ00000578 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2019-11-13 2021-11-13 1 000.00 KZT     2021-11-13  
KZMJ00000586 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2019-11-12 2021-11-12 1 000.00 KZT     2021-11-12  
KZ1C00013325 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПАВ­ЛО­ДАР­ТУ­РИСТ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   950640000068 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-11   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1P00013338 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПАВ­ЛО­ДАР­ТУ­РИСТ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   950640000068 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-11   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00013408 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕВ­РА­ЗИЯ" ӨМІРДІ САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМ   181140021231 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-11   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011623 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-11-08 2020-11-06 100.00 KZT     2020-11-06  
KZ2C00006328 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-08 2021-11-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-11-15  
KZ2C00006336 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-08 2022-12-26 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-26  
KZW100011615 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-11-06 2019-12-04 100.00 KZT     2019-12-04  
KZW100011573 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-11-01 2020-01-31 100.00 KZT     2020-01-31  
KZW100011607 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-11-01 2020-10-30 100.00 KZT     2020-10-30  
KZW100011565 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-10-30 2019-11-27 100.00 KZT     2019-11-27  
US912796WK12 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-10-29 2019-12-24 1.00 USD 1.00 USD   2019-12-24  
XS2069992258 Ше­телдік ЗТ MMC FI­NAN­CE DE­SIG­NA­TED AC­TI­VITY COM­PA­NY (FOR­MERLY KNOWN AS MMC FI­NAN­CE LTD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-10-28 2024-10-28 1.00 USD 1.00 USD   2024-10-28  
KZW100011557 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-10-25 2020-04-24 100.00 KZT     2020-04-24  
XS2069962343 Ше­телдік ЗТ IN­TERNA­TI­ONAL FI­NAN­CE COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-10-25 2021-10-28 1.00 KZT 1.00 KZT   2021-10-28  
KZ1C00013622 Мем­ле­кеттік емес АҚ "BA Gro­up"   180840013342 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-10-24   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011540 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-10-23 2019-11-20 100.00 KZT     2019-11-20  
KZ2P00006315 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "QS Hol­ding"   190240037459 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-10-23 2029-08-31 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-08-31  
KZMJ00000511 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2019-10-21 2021-10-21 1 000.00 KZT     2021-10-21  
KZW100011524 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-10-18 2020-01-17 100.00 KZT     2020-01-17  
KZ1C00004472 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДОРС­ТРОЙ­МА­ТЕРИ­АЛЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940140000305 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-10-18   50.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00011667 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГ­РАРЛЫҚ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ-СЫ, МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, АБАЙ Д-ҒЫ, 8 990240005606 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-10-17   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00005388 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SI­NO­ASIA B&R (СИ­НО­АЗИЯ БИ­ЭН­ДАР)" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   071240007099 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-10-17   10 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011516 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-10-16 2019-11-13 100.00 KZT     2019-11-13  
KZW100011532 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-10-16 2020-10-14 100.00 KZT     2020-10-14  
US83368TAU25 Ше­телдік ЗТ SO­CI­ETE GE­NERA­LE     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-10-16 2024-10-16 1.00 USD 1.00 USD   2024-10-16  
KZW100011508 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-10-11 2020-10-09 100.00 KZT     2020-10-09  
KZMJ00000552 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2019-10-11 2021-10-11 1 000.00 KZT     2021-10-11  
US912796TQ29 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-10-10 2020-04-09 1.00 USD 1.00 USD   2020-04-09  
KZW100011490 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-10-09 2019-11-06 100.00 KZT     2019-11-06  
KZ2P00006299 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Тех­но­Лизинг"   100840004834 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-10-04 2023-11-26 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-11-26  
US912796TM15 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-10-03 2020-04-02 1.00 USD 1.00 USD   2020-04-02  
KZW100011482 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-10-02 2019-10-30 100.00 KZT     2019-10-30  
RU000A100VQ6 Ше­телдік "ГМК "НО­РИЛЬ­СКИЙ НИ­КЕЛЬ"     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2019-10-01 2024-09-24 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2024-09-24  
US912796WF27 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-10-01 2019-11-26 1.00 USD 1.00 USD   2019-11-26  
KZ2C00006286 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-30 2039-06-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2039-06-17  
KZW100011474 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-09-27 2020-03-27 100.00 KZT     2020-03-27  
KZ1C00003763 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ев­ра­зи­ялық Ка­питал"   041040001463 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-27   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
XS2050933626 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2019-09-25 2034-09-30 1.00 EUR     2034-09-30  
XS2050933899 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2019-09-25 2026-09-30 1.00 EUR     2026-09-30  
KZW100011466 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-09-25 2019-10-23 100.00 KZT     2019-10-23  
KZ1C00003706 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӨСКЕ­МЕН ЖЫ­ЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970340000020 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-24   100.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011458 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-09-20 2019-12-20 100.00 KZT     2019-12-20  
KZ1C00006543 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АТЫ­РАУ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 060005, АТЫ­РАУ Қ. , Ж. МОЛ­ДАҒАЛИ­ЕВ К-СІ, 29, АТЫ­РАУ-АҚПА­РАТ МЕМ­ЛЕ­КЕТТІК КОМ­МУ­НАЛ­ДЫ КӘСІПО­РЫН ҒИМА­РАТЫ 100540004181 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-20   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00013614 Мем­ле­кеттік емес АҚ «Спут­ник» Ак­ци­онерлік ин­вести­ци­ялық жыл­жы­май­тын мүлік қоры»   041240002895 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-19   1.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011441 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-09-18 2019-10-16 100.00 KZT     2019-10-16  
KZ1C00001536 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KAS­PI.KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   081040010463 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-16   64 519.26 KZT 265.10 KZT      
KZLLP0009277 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "QUM­JAR"   190640021516 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-16   1.00 KZT 265.10 KZT      
KZ2C00006211 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-13 2021-09-26 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-09-26  
KZ1C00013606 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KM Li­fe" Өмірді сақтан­ды­ру ком­па­ни­ясы"   190840028828 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-12   2 500.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011433 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-09-11 2019-10-09 100.00 KZT     2019-10-09  
KZW100011425 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-09-06 2020-09-04 100.00 KZT     2020-09-04  
US912796TH20 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-09-05 2020-03-05 1.00 USD 1.00 USD   2020-03-05  
KZPF00000512 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Каз­коммерц Секьюри­тиз" ("Каз­коммерц­банк" АҚ еншілес ұйымы)   971040000210 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-05   1 000.00 KZT        
KZW100011417 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-09-04 2019-10-02 100.00 KZT     2019-10-02  
KZ1C00008093 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТА­РАЗ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 080000, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТА­РАЗ Қ. , БАЙ­ЗАҚ БА­ТЫР К-СІ, 204 100540016778 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-02   5 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00012681 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ҰЛТТЫҚ АГ­РАРЛЫҚ ҒЫЛЫ­МИ-БІЛІМ БЕ­РУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АС­ТА­НА Қ-СЫ, АЛ­МА­ТЫ АУДА­НЫ, АҚЖОЛ КӨШЕСІ, 26 ҮЙ 150940000180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-02   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011409 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-08-28 2019-09-25 100.00 KZT     2019-09-25  
KZ2C00006203 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-28 2029-07-06 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-07-06  
US912796WA30 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2019-08-27 2019-10-22 1.00 USD 1.00 USD   2019-10-22  
KZW100011391 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-08-23 2020-02-21 100.00 KZT     2020-02-21  
KZ1C00013598 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Оңтүстік Қазақстан мем­ле­кеттік пе­даго­гика­лық уни­вер­си­теті"   110740004288 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-22   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011383 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-08-21 2019-09-18 100.00 KZT     2019-09-18  
KZ2P00006190 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "NO­VACOM COR­PO­RATI­ON"   140540017565 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-21 2029-06-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-06-29  
KZ2C00006187 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КӨТЕР­МЕ-БӨЛШЕК СА­УДА КӘСІПОР­НЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000598 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-20 2026-08-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-08-18  
KZMJ00000545 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2019-08-19 2021-08-19 1 000.00 KZT     2021-08-19  
KZ2C00006179 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК ДЕ­ВЕЛОП­МЕНТ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА АУД. , СА­РЫ­АРҚА ДАҢҒ. , 6-ҮЙ, 6-ҚАБАТ, 610-ОФИС 081140011838 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-16 2029-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-08-29  
KZ1C00008101 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АУЫЛ ША­РУ­АШЫ­ЛЫҒЫН ҚАР­ЖЫ­ЛАЙ ҚОЛ­ДАУ ҚОРЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ТҰРАН Д-ЛЫ, 19/1 980840000675 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-15   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
US912796TD16 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-08-15 2020-08-13 1.00 USD 1.00 USD   2020-08-13  
US912828YB05 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-08-15 2029-08-15 1.00 USD 1.00 USD   2029-08-15  
KZW100011375 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-08-14 2019-09-11 100.00 KZT     2019-09-11  
KZPF00000496 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-13   1 000.00 KZT        
KZPF00000504 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-12   1 000.00 KZT        
KZW100011367 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-08-09 2020-08-07 100.00 KZT     2020-08-07  
KZ2C00006153 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ТОМӨНЕРКӘСІП "ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10-ҮЙ 970240000816 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-08 2025-09-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-09-09  
KZ2C00006161 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-08 2026-07-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-07-02  
XS2035248116 Ше­телдік ЗТ FIRST ABU DHA­BI BANK P.J.S.C. (FOR­MERLY KNOWN AS FIRST GULF BANK PJSC)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-08-08 2023-08-08 1.00 USD 1.00 USD   2023-08-08  
KZW100011359 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-08-07 2019-09-04 100.00 KZT     2019-09-04  
KZ1C00001841 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОС­ТОКМАШ­ЗА­ВОД" 070018, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ТӘУЕЛСІЗДІК Д-ЛЫ, 86 951240000551 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-07 1900-01-01 1 000.00 KZT 265.10 KZT   1900-01-01  
KZW100011342 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-08-02 2019-11-01 100.00 KZT     2019-11-01  
KZ2C00006146 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-02 2029-06-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-06-10  
KZ1C00006287 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­КЕ­ЛЕНС­КОЕ" АК­ЦИ­НЕРЛІК ҚОҒАМЫ   990340002437 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-02   500.00 KZT 265.10 KZT      
KZ2C00006138 Мем­ле­кеттік емес АҚ "САМҰРЫҚ-ҚАЗЫ­НА" ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, БЛОК "Б" 081140000436 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-01 2034-05-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2034-05-14  
KZW100011334 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-31 2019-08-28 100.00 KZT     2019-08-28  
KZPF00000488 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-30   1 000.00 KZT        
KZW100011326 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-26 2020-01-24 100.00 KZT     2020-01-24  
KZ1C00011923 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗ ОР­ТА­ЛЫҚ АЗИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970740000392 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-25   750.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1P00011183 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗ ОР­ТА­ЛЫҚ АЗИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970740000392 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-25   750.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011318 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-24 2019-08-21 100.00 KZT     2019-08-21  
XS2024657061 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-23 2024-07-30 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-07-30  
KZW100011300 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-19 2019-10-18 100.00 KZT     2019-10-18  
US912796SZ37 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-18 2020-07-16 1.00 USD 1.00 USD   2020-07-16  
US912796TB59 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-18 2020-01-16 1.00 USD 1.00 USD   2020-01-16  
KZW100011292 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-17 2019-08-14 100.00 KZT     2019-08-14  
KZ1C00004191 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЩУЧЬЕ ШИ­ПАЖАЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   981240000041 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-17   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1P00003453 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЩУЧЬЕ ШИ­ПАЖАЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   981240000041 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-17   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1C00005560 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­ПИЙ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140012963 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-17   320.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ1P00013585 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­ПИЙ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140012963 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-17   320.00 KZT 1 000.00 KZT      
XS2027948582 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-17 2027-07-18 1.00 KZT 1.00 KZT   2027-07-18  
KZW100011284 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-07-12 2020-07-10 100.00 KZT     2020-07-10  
KZLLP0009335 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "QUM­MU­NA­IGAZ"   190740014130 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-12   1.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011276 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-10 2019-08-07 100.00 KZT     2019-08-07  
KZ1C00002427 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-10   1 000.00 KZT 265.10 KZT      
KZ1P00002430 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-10     265.10 KZT      
US900123CV04 Ше­телдік ЗТ THE RE­PUB­LIC OF TUR­KEY     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-10 2024-08-10 1.00 USD 1.00 USD   2024-08-10  
XS2024502960 Ше­телдік ЗТ COM­MERZ­BANK AG     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-09 2025-04-09 1.00 USD 1.00 USD   2025-04-09  
KZW100011268 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-03 2019-07-31 100.00 KZT     2019-07-31  
KZ1C00001692 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТРАН­СОЙЛ" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940840000211 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-03   20.00 KZT 265.10 KZT      
KZW100011250 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-06-28 2019-12-27 100.00 KZT     2019-12-27  
KZ2C00006062 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Аль­фа-Банк" Еншілес Банкі 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МА­САН­ЧИ К-СІ, 57А 941240000341 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-28   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00006070 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-28 2026-05-22 100.00 KZT 100.00 KZT   2026-05-22  
KZ2C00006120 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-28 2024-06-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-06-01  
KZ2C00006054 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-27 2033-10-11 100.00 KZT 100.00 KZT   2033-10-11  
KZ2C00006047 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-27 2020-06-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-06-21  
KZ2C00006088 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-27 2029-05-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-05-05  
KZW100011243 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-06-26 2019-07-24 100.00 KZT     2019-07-24  
KZLLP0009350 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Dos­tyq In­vest Gro­up"   190140008530 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-24   1.00 KZT 265.10 KZT