Қазақша
Дүйсенбі, 28 Қараша 2022 ж. 23:3353

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZLLP0011406 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210640014956 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-03   100.00 KZT        
KZW100013785 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-11-02 2022-11-30 100.00 KZT     2022-11-30  
KZLLP0011398 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220940001709 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-02   100 000.00 KZT        
KZMJ00001428 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2022-11-01 2024-03-29 1 000.00 KZT     2024-03-29  
KZ1C00002120 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕУРА­ЗИ­ЯЛЫҚ ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   161140011697 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-31   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
CH1159251284 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-31 2025-10-10 1.00 USD 1.00 USD   2025-10-10  
US00444T2096 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-26   1.00 USD 1 503.74 KZT      
CH1159251094 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-25 2025-10-10 1.00 USD 1.00 USD   2025-10-10  
KZ2P00009103 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   191140009869 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-21 2024-10-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-10-10  
KZ1C00014620 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   220640046262 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-20   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013777 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-10-19 2022-11-16 100.00 KZT     2022-11-16  
KZ1C00014612 Мем­ле­кеттік емес АҚ   020740005316 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-19   3 252 210.01 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00009095 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200540010620 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-19 2037-10-21 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2037-10-21  
US6544052086 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-18   1.00 USD 1 134.81 KZT      
KZ2P00009053 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180640033924 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-17 2023-10-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-12  
KZ2P00009061 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180640033924 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-17 2023-10-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-12  
KZ2P00009079 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180640033924 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-17 2023-10-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-12  
KZ2P00009087 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180640033924 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-17 2023-10-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-12  
KZKT00000032 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-10-14 2027-10-14 1 000.00 KZT     2027-10-14  
KZLLP0011380 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   090940015908 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-14   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001394 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2022-10-13 2024-03-29 1 000.00 KZT     2024-03-29  
KZ1C00009802 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   100440001171 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-12   500.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00009046 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   960840011647 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-10 2037-10-13 10 000.00 KZT 10 000.00 KZT   2037-10-13  
KG0102175013 Ше­телдік ААҚ "ҚЫРҒЫЗС­ТАН­НЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІ" 720070, БІШКЕК Қ. , ЖІБЕК ЖО­ЛЫ Д-ЛЫ, 326   ААҚ ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙ (ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ);
ай­на­лыс­та 2022-10-07   1.65 KGS 306.30 KZT      
KZ1C00014604 Мем­ле­кеттік емес АҚ   220940008657 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-07   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00009033 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210440031176 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-07 2024-03-30 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2024-03-30  
KZ1C00010487 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖІБЕК ЖО­ЛЫ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ " АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   110440019897 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-06   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0011372 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   190640007223 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-06   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013769 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-10-05 2022-11-02 100.00 KZT     2022-11-02  
KZMJ00001410 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2022-10-04 2024-10-04 1 000.00 KZT     2024-10-04  
KZ2C00009025 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-04 2025-09-18 1 000.00 USD 1 000.00 USD   2025-09-18  
US0494681010 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-04   1.00 USD 92 288.54 KZT      
KZ1C00002229 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТА­РАЗЭ­НЕР­ГО­ОР­ТА­ЛЫҚ" 080015, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТА­РАЗ ҚАЛА­СЫ, СЫ­ПАТАЙ БА­ТЫР КӨШЕСІ, 8 041140005608 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-03   5 000.00 KZT 306.30 KZT      
GB00BKPBJ333 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 2022-10-03   1.00 USD 560.40 KZT      
KZ2P00009012 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   201040033189 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-03 2027-09-07 100.00 USD 100.00 USD   2027-09-07  
KG0102175112 Ше­телдік ААҚ "ЭЛЕКТР СТАН­ЦИ­ЯЛА­РЫ" 720070, БІШКЕК Қ. , ЖІБЕК ЖО­ЛЫ Д-ЛЫ, 326   ААҚ ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙ (ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ);
ай­на­лыс­та 2022-10-03   4.59 KGS 306.30 KZT      
KZMJ00001402 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2022-09-29 2024-09-29 1 000.00 KZT     2024-09-29  
KZ1C00000892 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛО­ГИКОМ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , АРАЛЬ­СКАЯ К-СІ, 8 981140001755 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-28   660.00 KZT 0.01 KZT      
KZ1C00001403 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СО­КОЛОВ-СА­РЫБАЙ КЕН БАЙЫТУ ӨНДІРІСТІК БІРЛЕСТІГІ" 459120, ҚОС­ТА­НАЙ ОБ­ЛЫ­СЫ, РУД­НЫЙ Қ. , ЛЕ­НИН К-СІ, 26 920240000127 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-28   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013751 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-09-28 2022-10-26 100.00 KZT     2022-10-26  
KZ2P00008998 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   050340001423 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-28 2032-08-06 500 000.00 KZT 500 000.00 KZT   2032-08-06  
KZ2P00009004 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180840022986 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-28 2023-10-28 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-28  
KZLLP0011364 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   110140005680 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-27   1.00 KZT 306.30 KZT      
XS2541297557 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-09-27 2024-10-22 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-10-22  
KZ1C00009471 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "С. СЕЙ­ФУЛ­ЛИН АТЫН­ДАҒЫ ҚАЗАҚ АГ­РО­ТЕХ­НИ­КАЛЫҚ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТ" 010011, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 62 070740004377 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001386 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2022-09-21 2024-03-21 1 000.00 KZT     2024-03-21  
KZW100013744 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-09-21 2022-10-19 100.00 KZT     2022-10-19  
KZLLP0011356 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220840003751 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-21   1.00 KZT 306.30 KZT      
US0357108390 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-09-20   1.00 USD 8 438.69 KZT      
KZK200000729 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-09-16 2026-09-16 1 000.00 KZT     2026-09-16  
KZ1C00014596 Мем­ле­кеттік емес АҚ   220640006382 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-16   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0011349 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   041240013177 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-16   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001378 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2022-09-15 2024-09-15 1 000.00 KZT     2024-09-15  
KZLLP0011331 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   041240013903 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-15   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013736 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-09-14 2022-10-12 100.00 KZT     2022-10-12  
KZLLP0011323 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   080640012861 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-14   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00008980 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Fac­tor Pro"   180340012148 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-13 2027-08-18 1.00 KZT 1.00 KZT   2027-08-18  
KZKT00000024 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-09-09 2026-09-09 1 000.00 KZT     2026-09-09  
KZLLP0011315 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   150840000513 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-09   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0011307 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210940021028 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-08   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013728 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-09-07 2022-10-05 100.00 KZT     2022-10-05  
KZ2C00008910 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 4000-01-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   4000-01-01  
KZ2C00008928 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2027-08-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-08-12  
KZ2C00008936 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2027-08-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-08-12  
KZ2C00008944 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2029-08-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-08-01  
KZ2C00008951 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2029-08-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-08-01  
KZ2C00008969 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗМҰНАЙ­ГАЗ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, ҚАБАН­БАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 22 020240000555 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2035-10-16 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2035-10-16  
KZ2P00008972 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   980640002921 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2024-04-06 200 000.00 KZT 200 000.00 KZT   2024-04-06  
US912796YH64 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2023-09-07 1.00 USD 1.00 USD   2023-09-07  
KZ2C00008878 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛО­ГИКОМ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , АРАЛЬ­СКАЯ К-СІ, 8 981140001755 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-02 2025-08-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-08-17  
KZ2C00008886 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛО­ГИКОМ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , АРАЛЬ­СКАЯ К-СІ, 8 981140001755 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-02 2027-08-07 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-08-07  
KZ1C00002864 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЭС­ТАУ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180440016362 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-31   7 215 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013710 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-08-31 2022-09-28 100.00 KZT     2022-09-28  
KZ2C00008902 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-31 2025-08-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-08-15  
US912796YB94 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-08-30 2023-03-02 1.00 USD 1.00 USD   2023-03-02  
KZLLP0011299 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   050340025916 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-27   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00008865 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   090440011332 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-25 2023-08-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-08-20  
KZW100013702 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-08-24 2022-09-21 100.00 KZT     2022-09-21  
KZLLP0011281 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   161240006397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-24   1.00 KZT 306.30 KZT      
CH1121107820 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ай­на­лыс­та 2022-08-24 2022-12-22 1.00 USD 1.00 USD   2022-12-22  
KZ2C00008845 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-24 2032-07-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-07-02  
KZ2C00008852 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-24 2032-07-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-07-02  
KZCCP0000043 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ" 050020, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 291/3А 931240000220 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-22   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0011273 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   141140024487 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-19   13 501 501.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013694 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-08-17 2022-09-14 100.00 KZT     2022-09-14  
KZ1C00001916 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПАВ­ЛО­ДАР ӘУЕЖАЙЫ" 140001, ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , ӘУЕЖАЙ 990540003115 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-16   3 000.00 KZT 306.30 KZT      
US77664L2079 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 2022-08-15   1.00 USD 3 451.13 KZT      
KZ2P00008832 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "NO­VACOM COR­PO­RATI­ON"   140540017565 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-15 2025-07-30 1 000.00 USD 1 000.00 USD   2025-07-30  
CH1205122364 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ай­на­лыс­та 2022-08-15 2032-08-01 1.00 EUR 1.00 EUR   2032-08-01  
KZK100000274 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-08-12 2023-08-12 100.00 KZT     2023-08-12  
US00165C2035 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 2022-08-12   1.00 EUR 999.38 KZT      
KZ2D00008828 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-12 2024-08-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-08-01  
KZ2P00008782 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-11 2023-02-07 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-02-07  
KZ2P00008790 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-11 2023-02-07 100.00 USD 100.00 USD   2023-02-07  
KZ2P00008808 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-11 2023-08-06 100.00 USD 100.00 USD   2023-08-06  
KZ2P00008816 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Fac­tor Pro"   180340012148 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-11 2027-08-16 1.00 KZT 1.00 KZT   2027-08-16  
KZMJ00001360 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2022-08-10 2024-06-10 1 000.00 KZT     2024-06-10  
KZW100013686 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-08-10 2022-09-07 100.00 KZT     2022-09-07  
US91282CFE66 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-08-10 2025-08-15 1.00 USD 1.00 USD   2025-08-15  
KZ1C00003144 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­ПОШТА" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД-Ы, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 37-ҮЙ 000140002217 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00006428 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА ЭЛЕКТР ТА­РАТУ ТО­РАП­ТА­РЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 467023, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 25 961140000212 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00007533 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "НАР­ХОЗ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050035, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ЖАН­ДО­СОВ К-СІ, 55 010740002528 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00009679 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050013, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ К-СІ, 26 А 100840016104 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZKT00000016 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-08-05 2025-08-05 1 000.00 KZT     2025-08-05  
KZW100013678 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-08-03 2022-08-31 100.00 KZT     2022-08-31  
US912796YX15 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-08-03 2022-12-06 1.00 USD 1.00 USD   2022-12-06  
KZ1C00007772 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан-зи­ра­ат ха­лықара­лық банқі" Еншілес банқі"   930140000323 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-01   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00008774 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   170140004287 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-01 2025-07-16 1.00 KZT 1.00 KZT   2025-07-16  
KZMJ00001352 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2022-07-29 2024-07-29 1 000.00 KZT     2024-07-29  
KZW100013660 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-07-27 2022-08-24 100.00 KZT     2022-08-24  
CA83307B1013 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-07-26   1.00 USD 1 046.08 KZT      
KZ000A1CTME9 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ХИМ­ФАРМ" 160019, ОҚО, ШЫМ­КЕНТ Қ. , РА­ШИДОВ К-СІ 931240000335 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-22   297.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00001478 Мем­ле­кеттік емес АҚ "EXP­LO­RATI­ON PRO­DUC­TI­ON АЛ­МЭКС" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   160840008174 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-22   1 060.50 KZT 0.01 KZT      
KZMJ00001337 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2022-07-20 2024-03-20 1 000.00 KZT     2024-03-20  
KZW100013652 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-07-20 2022-08-17 100.00 KZT     2022-08-17  
KZ1C00014117 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990240005438 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-19   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00014588 Мем­ле­кеттік емес АҚ   220640040045 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-19   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US912796XS39 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-07-19 2023-01-19 1.00 USD 1.00 USD   2023-01-19  
US37733W2044 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-07-18   1.00 USD 15 266.23 KZT      
KZ2P00008766 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   171040011328 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-18 2025-07-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-07-02  
XS2507222904 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-07-18 2025-08-12 1.00 KZT 1.00 KZT   2025-08-12  
KZMJ00001345 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2022-07-13 2024-07-13 1 000.00 KZT     2024-07-13  
KZW100013645 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-07-13 2022-08-10 100.00 KZT     2022-08-10  
XS2504469185 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-07-13 2022-10-17 1.00 USD 1.00 USD   2022-10-17  
KZ1C00014570 Мем­ле­кеттік емес АҚ   181040032550 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-11   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00008758 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   061240003906 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-11 2032-05-19 244 000.00 KZT 244 000.00 KZT   2032-05-19  
XS2502807188 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-07-11 2022-10-13 1.00 USD 1.00 USD   2022-10-13  
XS2502827293 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-07-11 2022-09-13 1.00 USD 1.00 USD   2022-09-13  
KZ1C00004050 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЭЙР АС­ТА­НА" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, СА­МАЛ ЫҚШАМ А-НЫ, 12 010940000162 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-08   1 000.00 USD 306.30 KZT      
KZ1C00012681 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ҰЛТТЫҚ АГ­РАРЛЫҚ ҒЫЛЫ­МИ-БІЛІМ БЕ­РУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АС­ТА­НА Қ-СЫ, АЛ­МА­ТЫ АУДА­НЫ, АҚЖОЛ КӨШЕСІ, 26 ҮЙ 150940000180 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00008670 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-08 2023-07-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-07-03  
KZ2C00008688 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-08 2023-07-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-07-03  
KZ2C00008696 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-08 2023-07-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-07-03  
KZ2C00008704 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-08 2023-07-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-07-03  
KZ2C00008712 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-08 2023-07-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-07-03  
KZ2C00008720 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-08 2023-07-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-07-03  
KZ2C00008738 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-08 2023-07-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-07-03  
KZ2P00008741 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   020840001288 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-08 2032-05-16 200 000.00 KZT 200 000.00 KZT   2032-05-16  
KZW100013637 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-07-07 2022-08-03 100.00 KZT     2022-08-03  
US4055521003 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-07-07   1.00 USD 2 862.71 KZT      
US00289Y2063 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-07-05   1.00 USD 2 022.11 KZT      
KZ1C00014562 Мем­ле­кеттік емес АҚ   141240027623 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-01   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00008654 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-01 2024-06-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-06-20  
KZ2C00008662 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FI­VE BRO­KERS` CA­PITAL" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   091140003988 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-07-01 2023-06-26 100.00 KZT 100.00 KZT   2023-06-26  
KZMJ00001329 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2022-06-30 2024-03-29 1 000.00 KZT     2024-03-29  
KZW100013629 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-06-29 2022-07-27 100.00 KZT     2022-07-27  
KZ1C00004399 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ВИ­АС­ПАС" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ АУДА­НЫ, Б. МАЙ­ЛИН К-СІ 4/1 050440005787 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-27   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZK200000703 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-06-24 2025-06-24 1 000.00 KZT     2025-06-24  
KZK200000711 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-06-24 2026-06-24 1 000.00 KZT     2026-06-24  
XS2497626957 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-06-24 2025-07-09 1.00 KZT 1.00 KZT   2025-07-09  
US7311052010 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-06-23   1.00 USD 1 956.73 KZT      
KZW100013611 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-06-22 2022-07-20 100.00 KZT     2022-07-20  
KZ2C00008639 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛИ­ЗИНГ ГРУПП" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050940003917 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-22 2022-09-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-09-20  
KZ2C00008647 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛИ­ЗИНГ ГРУПП" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050940003917 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-22 2022-09-20 1 000.00 USD 1 000.00 USD   2022-09-20  
KZ1C00010271 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-21   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00014559 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SI­NO­ASIA B&R (СИ­НО­АЗИЯ БИ­ЭН­ДАР)" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   071240007099 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-21   10 000.00 KZT 17 800.00 KZT      
KZPF00000728 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-21   100.00 USD        
KZ2C00008621 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-21 2032-04-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-04-29  
KZ1C00004878 Мем­ле­кеттік емес АҚ "РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ҒАРЫШ­ТЫҚ БАЙ­ЛА­НЫС ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, ЖАН­ГЕЛДИН К-СІ, Д. 34 040340001739 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-20   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00011709 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-15   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013603 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-06-15 2022-07-13 100.00 KZT     2022-07-13  
XS2493847391 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-06-15 2022-09-16 1.00 USD 1.00 USD   2022-09-16  
KZ2C00008605 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-14 2027-05-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-05-19  
KZ2C00008613 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-14 2027-05-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-05-19  
KZLLP0011208 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220540012145 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-13   1.00 KZT 306.30 KZT      
XS2492384818 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-06-13 2032-07-07 1.00 USD 1.00 USD   2032-07-07  
KZW100013595 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-06-10 2022-09-09 100.00 KZT     2022-09-09  
KZ2C00008597 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-09 2025-03-25 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-03-25  
KZW100013587 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-06-08 2022-07-07 100.00 KZT     2022-07-07  
US91282CEU18 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-06-08 2025-06-15 1.00 USD 1.00 USD   2025-06-15  
US912796YD50 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
өтелінген 2022-06-08 2022-10-11 1.00 USD 1.00 USD   2022-10-11  
KZ2P00008576 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-03 2023-05-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-05-29  
KZ2P00008584 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-03 2023-06-17 100.00 USD 100.00 USD   2023-06-17  
KZW100013579 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-06-01 2022-06-29 100.00 KZT     2022-06-29  
XS2489628870 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-06-01 2024-09-17 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-09-17  
AU0000224040 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-05-31   1.00 AUD 306.30 KZT      
KZMJ00001287 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2022-05-30 2024-05-30 1 000.00 KZT     2024-05-30  
KZMJ00001295 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2022-05-30 2024-05-30 1 000.00 KZT     2024-05-30  
KZMJ00001303 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2022-05-30 2024-05-30 1 000.00 KZT     2024-05-30  
KZMJ00001311 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2022-05-30 2024-03-30 1 000.00 KZT     2024-03-30  
KZPF00000710 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ев­ра­зи­ялық Ка­питал"   041040001463 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-30   500 000.00 KZT        
KZ1C00007426 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, МОС­КОВС­КАЯ К-СІ, 29/3 950440000101 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-25   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00013937 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990140003041 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-25   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013561 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-05-25 2022-06-22 100.00 KZT     2022-06-22  
KZ2P00008568 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   171040011328 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-25 2025-06-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-06-09  
US91282CER88 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-05-25 2024-05-31 1.00 USD 1.00 USD   2024-05-31  
US912796W704 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-05-23 2022-11-25 1.00 USD 1.00 USD   2022-11-25  
KZLLP0011224 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220540029080 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-22   1.00 KZT 306.30 KZT      
US22890A1043 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-05-20   1.00 USD 306.30 KZT      
KZW100013553 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-05-18 2022-06-15 100.00 KZT     2022-06-15  
US40428HTA04 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-05-18 2024-05-24 1.00 USD 1.00 USD   2024-05-24  
US912796XW41 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
өтелінген 2022-05-18 2022-09-20 1.00 USD 1.00 USD   2022-09-20  
KZLLP0011216 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220540021672 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-17   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00006535 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗИМ­ПЕКС" РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СЕМ­БИ­НОВ К-СІ, 64А 020240004409 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-13   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US46647PDG81 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-05-13 2028-07-25 1.00 USD 1.00 USD   2028-07-25  
KZMJ00001261 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2022-05-12 2024-03-12 1 000.00 KZT     2024-03-12  
KZMJ00001279 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2022-05-12 2024-03-12 1 000.00 KZT     2024-03-12  
KZ2P00008550 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "KMF" (ҚМФ) МИК­РОҚАР­ЖА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   061240001583 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-12 2023-05-07 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-05-07  
US912796XV67 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
өтелінген 2022-05-12 2022-09-13 1.00 USD 1.00 USD   2022-09-13  
KZW100013546 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-05-11 2022-06-08 100.00 KZT     2022-06-08