Қазақша
Сейсенбі, 15 Қазан 2019 ж. 02:3527

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZW100011482 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-10-02 2019-10-30 100.00 KZT     2019-10-30  
KZ2C00006286 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-30 2039-06-17 1 000.00 KZT     2039-06-17  
KZ1C00003763 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ев­ра­зи­ялық Ка­питал"   041040001463 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-27   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011474 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-09-27 2020-03-27 100.00 KZT     2020-03-27  
KZW100011466 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-09-25 2019-10-23 100.00 KZT     2019-10-23  
XS2050933626 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2019-09-25 2034-09-30 1.00 EUR     2034-09-30  
XS2050933899 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2019-09-25 2026-09-30 1.00 EUR     2026-09-30  
KZ1C00006543 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АТЫ­РАУ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 060005, АТЫ­РАУ Қ. , Ж. МОЛ­ДАҒАЛИ­ЕВ К-СІ, 29, АТЫ­РАУ-АҚПА­РАТ МЕМ­ЛЕ­КЕТТІК КОМ­МУ­НАЛ­ДЫ КӘСІПО­РЫН ҒИМА­РАТЫ 100540004181 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-20   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011458 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-09-20 2019-12-20 100.00 KZT     2019-12-20  
KZ1C00013614 Мем­ле­кеттік емес АҚ «Спут­ник» Ак­ци­онерлік ин­вести­ци­ялық жыл­жы­май­тын мүлік қоры»   041240002895 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-19   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011441 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-09-18 2019-10-16 100.00 KZT     2019-10-16  
KZ1C00001536 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KAS­PI.KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   081040010463 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-16   64 519.26 KZT 252.50 KZT      
KZLLP0009277 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "QUM­JAR"   190640021516 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-16   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2C00006211 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАС­ПА­НА" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640012505 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-13 2021-09-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-09-02  
KZ1C00013606 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KM Li­fe" Өмірді сақтан­ды­ру ком­па­ни­ясы"   190840028828 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-12   2 500.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011433 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-09-11 2019-10-09 100.00 KZT     2019-10-09  
KZW100011425 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-09-06 2020-09-04 100.00 KZT     2020-09-04  
KZW100011417 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-09-04 2019-10-02 100.00 KZT     2019-10-02  
KZ1C00008093 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТА­РАЗ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 080000, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТА­РАЗ Қ. , БАЙ­ЗАҚ БА­ТЫР К-СІ, 204 100540016778 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-02   5 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00012681 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ҰЛТТЫҚ АГ­РАРЛЫҚ ҒЫЛЫ­МИ-БІЛІМ БЕ­РУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АС­ТА­НА Қ-СЫ, АЛ­МА­ТЫ АУДА­НЫ, АҚЖОЛ КӨШЕСІ, 26 ҮЙ 150940000180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-09-02   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011409 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-08-28 2019-09-25 100.00 KZT     2019-09-25  
KZ2C00006203 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-28 2029-07-06 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-07-06  
US912796WA30 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-08-27 2019-10-22 1.00 USD 1.00 USD   2019-10-22  
KZW100011391 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-08-23 2020-02-21 100.00 KZT     2020-02-21  
KZ1C00013598 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Оңтүстік Қазақстан мем­ле­кеттік пе­даго­гика­лық уни­вер­си­теті"   110740004288 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-22   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011383 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-08-21 2019-09-18 100.00 KZT     2019-09-18  
KZ2P00006190 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "NO­VACOM COR­PO­RATI­ON"   140540017565 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-21 2029-06-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-06-29  
KZ2C00006187 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КӨТЕР­МЕ-БӨЛШЕК СА­УДА КӘСІПОР­НЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000598 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-20 2026-08-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-08-18  
KZMJ00000545 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2019-08-19 2021-08-19 1 000.00 KZT     2021-08-19  
KZ2C00006179 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК ДЕ­ВЕЛОП­МЕНТ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА АУД. , СА­РЫ­АРҚА ДАҢҒ. , 6-ҮЙ, 6-ҚАБАТ, 610-ОФИС 081140011838 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-16 2029-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-08-29  
KZ1C00008101 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АУЫЛ ША­РУ­АШЫ­ЛЫҒЫН ҚАР­ЖЫ­ЛАЙ ҚОЛ­ДАУ ҚОРЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ТҰРАН Д-ЛЫ, 19/1 980840000675 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-15   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
US912796TD16 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-08-15 2020-08-13 1.00 USD 1.00 USD   2020-08-13  
KZW100011375 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-08-14 2019-09-11 100.00 KZT     2019-09-11  
KZPF00000496 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-13   1 000.00 KZT        
KZPF00000504 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-12   1 000.00 KZT        
KZW100011367 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-08-09 2020-08-07 100.00 KZT     2020-08-07  
KZ2C00006153 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ТОМӨНЕРКӘСІП "ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10-ҮЙ 970240000816 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-08 2025-09-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-09-09  
KZ2C00006161 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-08 2026-07-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-07-02  
XS2035248116 Ше­телдік ЗТ FIRST ABU DHA­BI BANK P.J.S.C. (FOR­MERLY KNOWN AS FIRST GULF BANK PJSC)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-08-08 2023-08-08 1.00 USD 1.00 USD   2023-08-08  
KZ1C00001841 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОС­ТОКМАШ­ЗА­ВОД" 070018, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ТӘУЕЛСІЗДІК Д-ЛЫ, 86 951240000551 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-07 1900-01-01 1 000.00 KZT 252.50 KZT   1900-01-01  
KZW100011359 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-08-07 2019-09-04 100.00 KZT     2019-09-04  
KZ1C00006287 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­КЕ­ЛЕНС­КОЕ" АК­ЦИ­НЕРЛІК ҚОҒАМЫ   990340002437 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-02   500.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011342 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-08-02 2019-11-01 100.00 KZT     2019-11-01  
KZ2C00006146 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-02 2029-06-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-06-10  
KZ2C00006138 Мем­ле­кеттік емес АҚ "САМҰРЫҚ-ҚАЗЫ­НА" ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, БЛОК "Б" 081140000436 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-01 2034-05-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2034-05-14  
KZW100011334 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-31 2019-08-28 100.00 KZT     2019-08-28  
KZPF00000488 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-30   1 000.00 KZT        
KZW100011326 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-07-26 2020-01-24 100.00 KZT     2020-01-24  
KZ1C00008036 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-25   10 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00011923 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗ ОР­ТА­ЛЫҚ АЗИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970740000392 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-25   750.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1P00011183 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗ ОР­ТА­ЛЫҚ АЗИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970740000392 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-25   750.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011318 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-24 2019-08-21 100.00 KZT     2019-08-21  
XS2024657061 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-23 2024-07-30 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-07-30  
KZW100011300 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-07-19 2019-10-18 100.00 KZT     2019-10-18  
US912796SZ37 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-18 2020-07-16 1.00 USD 1.00 USD   2020-07-16  
KZ1C00004191 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЩУЧЬЕ ШИ­ПАЖАЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   981240000041 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-17   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00005560 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­ПИЙ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140012963 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-17   320.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1P00003453 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЩУЧЬЕ ШИ­ПАЖАЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   981240000041 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-17   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011292 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-17 2019-08-14 100.00 KZT     2019-08-14  
KZ1P00013585 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­ПИЙ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140012963 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-17   320.00 KZT 252.50 KZT      
XS2027948582 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-17 2027-07-18 1.00 KZT 1.00 KZT   2027-07-18  
KZW100011284 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-07-12 2020-07-10 100.00 KZT     2020-07-10  
KZLLP0009335 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "QUM­MU­NA­IGAZ"   190740014130 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-12   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00002427 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-10   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1P00002430 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-10     252.50 KZT      
KZW100011276 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-10 2019-08-07 100.00 KZT     2019-08-07  
US900123CV04 Ше­телдік ЗТ THE RE­PUB­LIC OF TUR­KEY     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-10 2024-08-10 1.00 USD 1.00 USD   2024-08-10  
XS2024502960 Ше­телдік ЗТ COM­MERZ­BANK AG     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-09 2025-04-09 1.00 USD 1.00 USD   2025-04-09  
KZ1C00001692 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТРАН­СОЙЛ" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940840000211 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-03   20.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011268 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-07-03 2019-07-31 100.00 KZT     2019-07-31  
KZ1C00008218 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AS­TA­NA" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ 27 101040011375 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-02   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011250 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-06-28 2019-12-27 100.00 KZT     2019-12-27  
KZ2C00006062 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Аль­фа-Банк" Еншілес Банкі 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МА­САН­ЧИ К-СІ, 57А 941240000341 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-28   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00006070 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-28 2026-05-22 100.00 KZT 100.00 KZT   2026-05-22  
KZ2C00006120 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-28 2024-06-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-06-01  
KZ2C00006047 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-27 2020-06-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-06-21  
KZ2C00006054 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-27 2033-10-11 100.00 KZT 100.00 KZT   2033-10-11  
KZ2C00006088 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-27 2029-05-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-05-05  
KZW100011243 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-06-26 2019-07-24 100.00 KZT     2019-07-24  
KZLLP0009350 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Dos­tyq In­vest Gro­up"   190140008530 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-24   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011235 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-06-21 2020-06-19 100.00 KZT     2020-06-19  
KZ2P00006034 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Ме­тал­лИнвес­тА­тырау"   151240008361 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-21 2022-06-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-05  
XS2012983693 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-06-20 2026-06-21 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-06-21  
KZW100011219 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-06-19 2019-09-20 100.00 KZT     2019-09-20  
KZW100011227 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-06-19 2019-12-20 100.00 KZT     2019-12-20  
KZ1C00013572 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Ру­хани Жаңғыру" Қазақстан­дық қоғам­дық да­му инс­ти­туты"   190640001452 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-19   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00013564 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Кон­фесси­яара­лық және өрке­ни­ета­ралық ди­алог­ты да­мыту жөніндегі Н.На­зар­ба­ев ор­та­лығы"   190540023905 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-18   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2C00006013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-18 2026-05-11 600.00 KZT 600.00 KZT   2026-05-11  
KZ2C00006021 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-18 2026-05-12 100.00 KZT 100.00 KZT   2026-05-12  
KZLLP0009285 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Ңұр-Сұлтан қала­лық тұрғын үй- ком­му­нал­дық қыз­меті"   190640016341 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-14   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011201 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-06-12 2019-07-10 100.00 KZT     2019-07-10  
KZPF00000470 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC In­vest"   030640007360 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-12   1 000.00 USD 252.50 KZT      
KZ2P00005994 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Fac­tor Pro"   180340012148 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-11 2022-06-14 1.00 KZT 1.00 KZT   2022-06-14  
KZ2P00006000 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Fac­tor Pro"   180340012148 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-11 2022-06-14 1.00 KZT 1.00 KZT   2022-06-14  
KZLLP0009368 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Кре­дит­ное то­вари­щест­во "Exp­ress Cre­dit" (Кре­дит­ное то­вари­щест­во "Экс­пресс Кре­дит")   131140020571 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-10   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00003987 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Каз­те­лепорт" - до­чер­няя ор­га­низа­ция На­род­но­го бан­ка Ка­захс­та­на   991140000634 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00010610 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОҢТҮСТІК АС­ТА­НА" ТЕ­ЛЕРА­ДИ­ОКОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҒАБ­ДУЛЛИН К-СІ, 88 А 010840001246 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07   10 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00013424 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "С.Ж. АС­ФЕНДИ­ЯРОВ АТЫН­ДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕ­ДИЦИ­НА УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   181240006407 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2C00005957 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Sam­ruk-Ka­zyna Cons­truc­ti­on" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, Д. ҚОНА­ЕВ К-СІ, 12/1 090340012961 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07 2020-07-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-07-01  
KZW100011193 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-06-07 2020-06-05 100.00 KZT     2020-06-05  
KZ1P00013551 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОР­ДА Ка­питал" Басқару­шы ком­па­ния"   041040000118 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07   100.00 KZT 252.50 KZT      
KZLLP0009293 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "МАКС­ТРОЙ АС­ТА­НА"   140640013635 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2C00005965 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07 2022-06-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-10  
KZ2C00005973 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК ДЕ­ВЕЛОП­МЕНТ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА АУД. , СА­РЫ­АРҚА ДАҢҒ. , 6-ҮЙ, 6-ҚАБАТ, 610-ОФИС 081140011838 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07 2029-04-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-04-15  
KZ2C00005981 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Еура­зи­ялық банк" 480002, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 56 950240000112 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07 2026-05-01 100.00 KZT 100.00 KZT   2026-05-01  
KZW100011185 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-06-05 2019-07-03 100.00 KZT     2019-07-03  
KZMJ00000537 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2019-06-03 2021-06-03 1 000.00 KZT     2021-06-03  
KZ2D00005949 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "NO­VACOM COR­PO­RATI­ON"   140540017565 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-30 2029-06-28 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-06-28  
KZ1C00007517 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН" РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ТЕ­ЛЕРА­ДИ­ОКОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 4-ҮЙ 941240000311 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-29   10 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011177 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-05-29 2019-06-26 100.00 KZT     2019-06-26  
KZMJ00000529 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2019-05-28 2021-05-28 1 000.00 KZT     2021-05-28  
KZ2C00005932 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚТЕ­ЛЕКОМ" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, АБАЙ Д-ЛЫ, 31 941240000193 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-28 2026-04-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-04-21  
KZW100011169 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-05-24 2019-11-22 100.00 KZT     2019-11-22  
KZW100011151 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-05-22 2019-06-19 100.00 KZT     2019-06-19  
KZ1C00013523 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ХА­ЛЫҚ ӘМБЕ­БАП ТА­УАР-ШИКІЗАТ БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМ   181040020804 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-21   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZLLP0009244 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Ма­ката­ева 127"   190340022513 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-21   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2C00005908 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-21   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00005916 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-21 2024-04-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-04-23  
KZ2C00005924 Мем­ле­кеттік емес АҚ "RG BRANDS" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РАЙЫМ­БЕК Д-ЛЫ, 212-Б 010340003839 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-21 2024-04-24 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-04-24  
KZ1C00007590 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҰЛТТЫҚ АҚПА­РАТ­ТЫҚ ТЕХ­НО­ЛОГИ­ЯЛАР" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ӘУЕЗОВ К-СІ, 71 000740000728 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-20   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1P00005151 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­КЕ­ЛЕНС­КОЕ" АК­ЦИ­НЕРЛІК ҚОҒАМЫ   990340002437 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2019-05-20   500.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011144 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-05-17 2020-05-15 100.00 KZT     2020-05-15  
KZ1C00005982 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­ДЫҚ ИН­ДУСТ­РИЯ ЖӘНЕ ЭКС­ПОРТ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 25-ҮЙ 100640016414 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-15   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00011758 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТА­РАЗ ХИ­МИ­ЯЛЫҚ ПАРКІ" АР­НАЙЫ ЭКО­НОМИ­КАЛЫҚ АЙ­МАҒЫНЫҢ БАСҚАРУ­ШЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   130240025583 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-15   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011136 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-05-15 2019-06-12 100.00 KZT     2019-06-12  
XS1982112572 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-05-14 2026-05-15 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-05-15  
KZW100011128 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-05-08 2019-06-05 100.00 KZT     2019-06-05  
KZ1C00013515 Мем­ле­кеттік емес БАҚ Қараған­ды ме­дици­на уни­вер­си­теті   190140033600 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-08   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2C00005874 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-08 2019-05-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-05-23  
KZ2C00005882 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-08 2019-05-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-05-23  
KZ2C00005890 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-08 2034-05-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2034-05-20  
KZ2C00005866 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-08   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ1C00013507 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Ма­рат Ос­па­нов атын­дағы Ба­тыс Қазақстан ме­дици­на уни­вер­си­теті"   990240007563 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-04   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00005271 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОРИ­КА-ҚАЗАҚСТАН" 070002, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , БА­ЖОВ К-СІ, 103 000640003818 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-03   356.25 KZT 252.50 KZT      
KZAJ00000044 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2019-05-03 2021-05-03 1 000.00 KZT     2021-05-03  
KZW100011110 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-05-03 2019-08-02 100.00 KZT     2019-08-02  
KZ1C00013499 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Ха­лықара­лық ту­ризм және мей­ман­достық уни­вер­си­теті"   190440033845 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-03   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00009679 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050013, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ К-СІ, 26 А 100840016104 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-02   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011102 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-05-02 2019-05-29 100.00 KZT     2019-05-29  
KZ1C00013481 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Ұлттық ки­ноны қол­дау мем­ле­кеттік ор­та­лығы"   190440027002 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-02   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2P00005853 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Fac­tor Pro"   180340012148 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-30 2022-05-04 1.00 KZT 1.00 KZT   2022-05-04  
KZMJ00000503 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2019-04-29 2021-04-29 1 000.00 KZT     2021-04-29  
KZW100011094 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-04-26 2019-10-25 100.00 KZT     2019-10-25  
KZ1C00010339 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖЕЗҚАЗҒАН-ЭЙР" ӘУЕ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" (ZHE­ZA­IR) ҚАРАҒАН­ДЫ ОБ­ЛЫ­СЫ, ЖЕЗҚАЗҒАН Қ. , ӘУЕЖАЙ 961040000080 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-24   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1P00010672 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖЕЗҚАЗҒАН-ЭЙР" ӘУЕ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" (ZHE­ZA­IR) ҚАРАҒАН­ДЫ ОБ­ЛЫ­СЫ, ЖЕЗҚАЗҒАН Қ. , ӘУЕЖАЙ 961040000080 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-24   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011086 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-04-24 2019-05-22 100.00 KZT     2019-05-22  
XS1982112069 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-04-24 2024-04-25 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-04-25  
KZ2C00005841 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НАГАЗ КМГ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101140017122 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-23 2029-07-04 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-07-04  
KZMJ00000495 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2019-04-22 2021-04-22 1 000.00 KZT     2021-04-22  
KZW100011078 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-04-17 2019-05-15 100.00 KZT     2019-05-15  
KZ1C00013473 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Се­мей ме­дици­на уни­вер­си­теті"   190240004938 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-17   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZMJ00000453 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2019-04-16 2021-04-16 1 000.00 KZT     2021-04-16  
USU1109MAA46 Ше­телдік ЗТ BRO­AD­COM COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-04-15 2021-04-15 1.00 USD 1.00 USD   2021-04-15  
KZW100011060 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-04-12 2019-07-12 100.00 KZT     2019-07-12  
KZMJ00000487 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2019-04-10 2021-04-10 1 000.00 KZT     2021-04-10  
KZW100011052 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-04-10 2019-05-08 100.00 KZT     2019-05-08  
KZ1C00002682 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­МО­ЛАТУ­РИСТ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931140000019 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-09   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1P00002323 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­МО­ЛАТУ­РИСТ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931140000019 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-09   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00008267 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕСІЛ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101040009006 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-05   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011045 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-04-05 2020-04-03 100.00 KZT     2020-04-03  
US912796SL41 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-04-04 2019-10-03 1.00 USD 1.00 USD   2019-10-03  
KZMJ00000479 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2019-04-03 2021-04-03 1 000.00 KZT     2021-04-03  
KZW100011037 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-04-03 2019-05-02 100.00 KZT     2019-05-02  
KZMJ00000461 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2019-04-03 2021-04-03 1 000.00 KZT     2021-04-03  
KZLLP0009228 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Тал­ды­кор­ган-Ак­су" кре­диттік серіктестігі"   161040018383 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-02   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZLLP0009145 Мем­ле­кеттік емес ЖШС «Qa­zyna Cre­dit» Кре­диттік серіктестігі»   180840024596 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-01   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZLLP0009327 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "As­pan Ci­ty 2"   181040020140 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-01   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011029 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-29 2019-09-27 100.00 KZT     2019-09-27  
KZ1C00009513 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАЙҚОҢЫР (БАЙ­КО­НУР)" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 120008, Г. КЫ­ЗЫЛОР­ДА, УЛ. ЖЕЛ­ТОКСАН, Д. 42, 11 ЭТАЖ 110140002973 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-28   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZLLP0009319 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "NC 22"   190340029392 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-28   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011011 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-27 2019-04-24 100.00 KZT     2019-04-24  
KZW100011003 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-26 2019-06-28 100.00 KZT     2019-06-28  
KZW100010997 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-20 2019-04-17 100.00 KZT     2019-04-17  
KZLLP0009343 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЫРЫС­ТЫ 46/2"   190340022583 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-20   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00004134 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ХА­БАР" АГЕНТТІГІ" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, СА­РЫ­АРҚА Д-ЛЫ, 30 980640000529 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-19   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00011089 Мем­ле­кеттік емес АҚ АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ "BA­ITE­REK VEN­TU­RE FUND"   140740011216 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-18   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100010989 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2019-03-15 2020-03-13 100.00 KZT     2020-03-13  
KZW100010971 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-13 2019-04-10 100.00 KZT     2019-04-10  
KZ1C00008242 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­ТЕХНО­ЛОГИ­ЯЛАР" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 25-ҮЙ 020240003004 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-12   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00010008 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "АС­ТА­НА МЕ­ДИЦИ­НА УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА АУДА­НЫ, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 49 А 080940008218 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-11   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2C00005833 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАС­ПА­НА" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640012505 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-11 2020-04-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-04-05  
KZSJ00000044 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2019-03-07 2021-03-07 1 000.00 KZT     2021-03-07  
KZ1C00013465 Мем­ле­кеттік емес АҚ "TUR­KISTAN" ар­найы эко­номи­калық ай­мағының Басқару­шы ком­па­ни­ясы" ак­ци­онерлік қоғамы   190140013245 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-07   100.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100010963 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-06 2019-04-03 100.00 KZT     2019-04-03  
KZMJ00000438 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2019-03-04 2021-03-04 1 000.00 KZT     2021-03-04  
KZMJ00000446 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2019-02-27 2021-02-27 1 000.00 KZT     2021-02-27  
KZW100010955 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-27 2019-03-27 100.00 KZT     2019-03-27  
XS1957561555 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-02-27 2026-02-28 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-02-28  
KZ1C00001866 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЗЕР­ДЕ" ҰЛТТЫҚ АҚПА­РАТ­ТЫҚ КОМ­МУ­НИКА­ЦИ­ЯЛЫҚ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ 1 К-СІ, АСЫЛ ТАУ БО 080940016280 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-26   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00010966 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛА­ТАУ" ҚОНАҚ ҮЙІ АС­ТА­НА Қ. , ИР­ЧЕНКО К-СІ, 14 020240002363 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-26   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2D00005790 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2D00005808 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2019-02-25 2019-06-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-06-05  
KZ2D00005816 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2D00005824 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZMJ00000420 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2019-02-22 2021-02-22 1 000.00 KZT     2021-02-22  
KZW100010948 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-22 2019-08-23 100.00 KZT     2019-08-23  
KZ1C00006956 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИН­ЖИ­НИРИНГ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10 030440000693 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-21   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZMJ00000404 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2019-02-20 2021-02-20 1 000.00 KZT     2021-02-20  
KZW100010930 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-20 2019-03-20 100.00 KZT     2019-03-20  
KZZJ00000052 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2019-02-20 2021-02-20 1 000.00 KZT     2021-02-20