Қазақша
Сәрсенбі, 19 Қаңтар 2022 ж. 03:4417

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZW100013306 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-01-12 2022-02-09 100.00 KZT     2022-02-09  
KZ2P00008394 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180440026964 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-30 2033-10-28 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2033-10-28  
KZW100013298 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-12-29 2022-01-26 100.00 KZT     2022-01-26  
KZ2P00008386 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АРНҰР КРЕ­ДИТ" МИК­РОҚАР­ЖЫ­ЛЫҚ ҰЙЫМ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   040340000522 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-29 2023-12-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-19  
KZ2P00008378 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   170940011249 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-28 2023-12-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-18  
KZAF00000089 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000861 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000879 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZW100013280 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2022-06-24 100.00 KZT     2022-06-24  
KZMJ00001162 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-12-23 2023-12-23 1 000.00 KZT     2023-12-23  
KZ2C00008365 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC In­vest"   030640007360 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-23 2023-12-13 1 000.00 USD 1 000.00 USD   2023-12-13  
KZ1C00011709 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-22   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100013272 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-12-22 2022-01-19 100.00 KZT     2022-01-19  
KZX000001003 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053   ай­на­лыс­та 2021-12-20 2023-12-20 1.00 USD 1.00 USD   2023-12-20  
KZW100013264 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-12-15 2022-01-12 100.00 KZT     2022-01-12  
KZ2D00008349 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-15 2023-12-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-05  
KZ2D00008356 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-15 2024-11-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-11-29  
KZ2C00008324 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛИ­ЗИНГ ГРУПП" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050940003917 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-14 2022-12-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-09  
KZ2C00008332 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-14 2031-10-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-10-23  
KZW100013256 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-12-10 2022-03-11 100.00 KZT     2022-03-11  
KZ2C00008316 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-09 2031-10-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-10-18  
US71643VAA35 Ше­телдік ЗТ PET­RO­LE­OS ME­XICA­NOS     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-12-09 2032-02-16 1.00 USD 1.00 USD   2032-02-16  
KZW100013249 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-08 2022-01-05 100.00 KZT     2022-01-05  
KZ2C00008308 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-08 2031-10-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-10-17  
KZW100013231 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-02 2021-12-29 100.00 KZT     2021-12-29  
KZPF00000702 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОР­ДА Ка­питал" Басқару­шы ком­па­ния"   041040000118 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-02   1 000.00 KZT        
KZMF00000838 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000846 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000853 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMJ00001154 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2023-11-30 1 000.00 KZT     2023-11-30  
KZPF00000660 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
KZPF00000678 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
KZPF00000686 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
KZPF00000694 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
KZ2P00008295 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   171040011328 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-29 2022-11-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-11-24  
KZ2D00008257 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 2021-12-25 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-25  
KZ2D00008265 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 2021-12-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-23  
KZ2D00008273 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 2022-02-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-02-24  
KZ2D00008281 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 2022-02-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-02-24  
KZW100013223 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-11-24 2021-12-22 100.00 KZT     2021-12-22  
KZMJ00001105 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2021-11-19 2023-11-19 1 000.00 KZT     2023-11-19  
KZW100013215 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-11-19 2022-05-20 100.00 KZT     2022-05-20  
KZAJ00000085 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-11-18 2023-11-18 1 000.00 KZT     2023-11-18  
KZMJ00001147 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2021-11-18 2023-11-18 1 000.00 KZT     2023-11-18  
KZMJ00001030 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001048 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001055 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001063 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001071 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001089 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001097 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001113 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001121 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001139 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZSJ00000101 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZW100013207 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-11-17 2021-12-15 100.00 KZT     2021-12-15  
KZZJ00000086 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
XS2393688598 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-11-17   1.00 USD 1.00 USD    
XS2404974508 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-11-10 2024-11-11 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-11-11  
KZW100013199 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-11-10 2021-12-08 100.00 KZT     2021-12-08  
KZ1C00014422 Мем­ле­кеттік емес АҚ   050940003769 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-09   52 664.62 KZT 291.70 KZT      
US76954A1034 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-11-09   0.00 USD 291.70 KZT      
KZ2C00008241 Мем­ле­кеттік емес АҚ АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ "BA­ITE­REK VEN­TU­RE FUND"   140740011216 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-09 2031-08-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-08-19  
KZ2P00008220 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Тех­но­Лизинг"   100840004834 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-09 2023-10-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-30  
KZ2P00008238 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Тех­но­Лизинг"   100840004834 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-09 2025-10-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-10-19  
KZ1C00001262 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Фри­дом Фи­нанс"   061140003010 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-08   1 000.00 KZT 5 830.00 KZT      
KZW100013181 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-11-05 2022-02-04 100.00 KZT     2022-02-04  
KZ2C00008217 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ДА­МУ БАНКІ" АҚ ЕҰ "ҚДБ-ЛИ­ЗИНГ" АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 29/1, ДИП­ЛО­МАТ ҚОНАҚ ҮЙІ Б/О 050940001237 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-04 2028-09-28 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2028-09-28  
KZ1C00002815 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА-ӨНIМ" 010000, АҚМО­ЛА ОБ­ЛЫ­СЫ, ЦЕ­ЛИНОГ­РАД А-НЫ, КРАС­НО­ЯР­КА АУЫЛЫ 040440005686 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-29   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2P00008204 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160240004308 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-29 2025-10-08 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-10-08  
XS2399149694 Ше­телдік АҚ "САМҰРЫҚ-ҚАЗЫ­НА" ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, БЛОК "Б" 081140000436 ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-10-28 2026-10-28 1.00 USD 1.00 USD   2026-10-28  
KZMF00000713 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZAF00000071 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000721 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000739 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000747 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000754 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000788 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000796 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZSF00000063 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZZF00000064 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000762 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000770 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000804 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000812 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000820 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZW100013165 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-10-27 2021-11-24 100.00 KZT     2021-11-24  
KZ2D00008174 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-26 2024-10-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-10-10  
KZ2P00008188 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "PART­NE­RIN­TERF­RE­IGHT" (ПАРТ­НЭ­РИН­ТЭРФ­РЭЙТ) ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   080840014974 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-26 2022-10-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-10-21  
KZ2P00008196 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200940035066 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-26 2023-10-16 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-16  
KZW100013157 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-10-22 2022-04-22 100.00 KZT     2022-04-22  
XS2403031912 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-10-22 2026-11-01 1.00 EUR 1.00 EUR   2026-11-01  
KZ1C00013572 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Ру­хани Жаңғыру" Қазақстан­дық қоғам­дық да­му инс­ти­туты"   190640001452 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-21   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100013140 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-10-20 2021-11-17 100.00 KZT     2021-11-17  
KZ2P00008162 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160840000397 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-19 2024-10-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-10-03  
KZ1C00009059 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫН ДА­МЫТУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 85 080740008669 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-18   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100013132 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-10-15 2022-01-14 100.00 KZT     2022-01-14  
KZW100013124 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-10-13 2021-11-10 100.00 KZT     2021-11-10  
KZ2D00008133 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-12 2022-05-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-05-17  
KZ2D00008141 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-12 2022-02-08 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-02-08  
KZ2D00008158 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2021-10-12 2021-11-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-11-30  
KZ2P00008113 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180640033924 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-11 2024-09-25 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-09-25  
KZ2P00008121 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210740027179 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-11 2031-08-20 42 000.00 KZT 42 000.00 KZT   2031-08-20  
KZ1C00003748 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚТӨБЕ" ОБ­ЛЫСТЫҚ ФУТ­БОЛ КЛУ­БЫ" 030019, АҚТӨБЕ Қ. , АБЫЛ­ХАЙЫР ХАН Д-ЛЫ, 56 070640006449 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-07   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00006956 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИН­ЖИ­НИРИНГ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10 030440000693 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-07   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100013116 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-10-06 2021-11-03 100.00 KZT     2021-11-03  
KZ2C00008100 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗЫ­НА КА­ПИТАЛ МЕ­НЕДЖ­МЕНТ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД. , ДОС­ТЫҚ К-СІ, 18-ҮЙ 070540007641 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-04 2031-08-13 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-08-13  
KZX000000864 Мем­ле­кеттік емес ЗТ   090540005490   ай­на­лыс­та 2021-09-30 2024-09-30 100 000.00 USD 100 000.00 USD   2024-09-30  
KZW100013108 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-09-24 2022-03-25 100.00 KZT     2022-03-25  
KZ1C00003557 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕВ­РО­ЦЕНТ­РАС­ТА­НА" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050640001484 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-22   132 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00011782 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СОЛТҮСТІК" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 150000, СҚО, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , МИР К-СІ, 38, 69 110140002923 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-22   100.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100013090 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-09-22 2021-10-20 100.00 KZT     2021-10-20  
KZW100013082 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-09-15 2021-10-13 100.00 KZT     2021-10-13  
KZ2D00008083 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-15 2024-08-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-08-30  
KZ2P00008097 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   090440011332 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-15 2024-08-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-08-30  
KZ2P00008071 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   191140009869 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-15   100.00 USD 100.00 USD      
KZ1C00008952 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОЛ­КОВГЕ­ОЛО­ГИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940740001484 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-14   170.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1P00008429 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОЛ­КОВГЕ­ОЛО­ГИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940740001484 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-14   170.00 KZT 291.70 KZT      
KZMJ00001022 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2021-09-13 2032-08-13 1 000.00 KZT     2032-08-13  
KZW100013074 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-09-10 2021-12-10 100.00 KZT     2021-12-10  
KZW100013066 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-09-08 2021-10-06 100.00 KZT     2021-10-06  
KZ2C00008068 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДА­МУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДА­МЫТУ ҚОРЫ" 050004, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ К-СІ, 111 970840000277 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-08 2026-09-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-09-15  
KZ1C00003292 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАНК KAS­SA NO­VA" ("For­te­bank" ак­ци­онерлік қоғамы­ның еншілес банкі) 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 8, (Б 2 БЛО­ГЫ) 090740019001 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-06   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1P00003305 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАНК KAS­SA NO­VA" ("For­te­bank" ак­ци­онерлік қоғамы­ның еншілес банкі) 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 8, (Б 2 БЛО­ГЫ) 090740019001 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-06   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007995 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008001 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008027 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008035 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008043 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008050 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZW100013058 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-09-02 2021-09-30 100.00 KZT     2021-09-30  
KZRD00000678 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Asi­aC­re­dit Bank (Ази­яК­ре­дит Банк)" 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢҒ. , 17/1 ҮЙ, "НҰРЛЫ ТАУ" БО, 5"Б" БЛО­ГЫ 920140000508 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-31   1.00 KZT 1.00 KZT      
US91282CCW91 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-08-31 2026-08-31 1.00 USD     2026-08-31  
VGG6529J1003 Ше­телдік ЗТ     ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-08-27     291.70 KZT      
VGG6529J1185 Ше­телдік ЗТ     ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-08-27     291.70 KZT      
KZ2C00007979 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-26 2024-08-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-08-10  
KZ2C00007987 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-26 2031-07-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-07-05  
KZKD00001186 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-08-25 2036-08-25 1 000.00 KZT     2036-08-25  
KZW100013041 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-08-25 2021-09-22 100.00 KZT     2021-09-22  
KZ2C00007953 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-25 2031-07-04 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-07-04  
KZ2C00007961 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-25 2031-07-04 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-07-04  
KZ2P00007941 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200240014008 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-25 2023-08-15 100.00 USD 100.00 USD   2023-08-15  
KZKD00001178 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-08-23 2033-08-23 1 000.00 KZT     2033-08-23  
KZ2E00007894 Мем­ле­кеттік емес МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775 АҚ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ;
күші жойылған 2021-08-23 2033-08-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2033-08-24  
KZW100013033 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-08-20 2022-02-18 100.00 KZT     2022-02-18  
KZ2P00007925 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180940010094 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-20 2024-08-04 10.00 USD 10.00 USD   2024-08-04  
KZ2P00007933 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180940010094 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-20 2024-08-04 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-08-04  
KZAE00000015 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-08-18 2023-08-18 1 000.00 KZT     2023-08-18  
KZW100013025 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-08-18 2021-09-15 100.00 KZT     2021-09-15  
KZ2P00007917 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200240014008 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-18 2023-08-08 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-08-08  
KZ2C00007904 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-17 2031-06-26 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-26  
KZ1C00008796 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ШӘКЕН АЙ­МА­НОВ АТЫН­ДАҒЫ "ҚАЗАҚФИЛЬМ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘЛ-ФА­РАБИ Д-ЛЫ, 176 060640004252 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-16   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014323 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210140021980 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-12   13 736.35 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00006428 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА ЭЛЕКТР ТА­РАТУ ТО­РАП­ТА­РЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 467023, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 25 961140000212 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-11   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100013017 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-08-11 2021-09-08 100.00 KZT     2021-09-08  
KZ2P00007883 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "KMF" (ҚМФ) МИК­РОҚАР­ЖА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   061240001583 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-11 2023-08-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-08-01  
KZ1C00009778 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­ПИЙ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" МАҢҒЫС­ТАУ ОБ­ЛЫ­СЫ, АҚТАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 071040008357 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-10   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00012236 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫГАЗ­МОНТАЖ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   960540000819 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-10   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014414 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210740012110 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-10   10 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100013009 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-08-06 2021-11-05 100.00 KZT     2021-11-05  
KZ1C00013499 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Ха­лықара­лық ту­ризм және мей­ман­достық уни­вер­си­теті"   190440033845 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZMJ00001014 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2021-08-05 2023-08-05 1 000.00 KZT     2023-08-05  
KZ1C00014406 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210540020937 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05   23 602.49 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007839 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05 2031-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-14  
KZ2C00007847 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05 2031-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-14  
KZ2C00007854 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05 2031-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-14  
KZ2C00007862 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05 2028-06-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2028-06-29  
KZ2C00007870 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05 2031-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-14  
KZK200000679 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-08-04 2026-08-04 1 000.00 KZT     2026-08-04  
KZW100012993 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-08-04 2021-09-01 100.00 KZT     2021-09-01  
XS2368111584 Ше­телдік ЗТ "AL­FA BOND IS­SU­AN­CE PLC"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-08-04 2025-08-04 1.00 RUB 1.00 RUB   2025-08-04  
KZ2P00007818 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   161140000592 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-03 2024-07-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-07-18  
KZ2P00007826 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   161140000592 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-03 2023-07-24 100.00 USD 100.00 USD   2023-07-24  
US4234031049 Ше­телдік ЗТ     ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-08-03     291.70 KZT      
KZKD00001160 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-07-28 2029-07-28 1 000.00 KZT     2029-07-28  
KZW100012985 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-07-28 2021-08-25 100.00 KZT     2021-08-25  
US7707001027 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-07-28   0.00 USD 291.70 KZT      
KZMJ00001006 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2021-07-27 2023-07-27 1 000.00 KZT     2023-07-27  
KZ2C00007805 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗЫ­НА КА­ПИТАЛ МЕ­НЕДЖ­МЕНТ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД. , ДОС­ТЫҚ К-СІ, 18-ҮЙ 070540007641 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-27 2031-06-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-05  
KZKD00001152 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-07-26 2032-07-26 1 000.00 KZT     2032-07-26  
KZLLP0010630 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210740019900 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-26   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012977 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-07-23 2022-01-21 100.00 KZT     2022-01-21  
KZLLP0010606 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210640041646 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-23   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007789 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛИ­ЗИНГ ГРУПП" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050940003917 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-23 2023-07-13 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-07-13  
KZ2C00007797 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан ком­па­ни­ясы" (Ka­zakh­stan Elect­ri­city Grid Ope­rating Com­pa­ny) "KE­GOC" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 37 970740000838 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-23 2036-05-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2036-05-05  
KZW100012969 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-07-21 2021-08-18 100.00 KZT     2021-08-18  
US06051GKA66 Ше­телдік ЗТ "BANK OF AME­RICA CORP"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-07-21 2032-07-21 1.00 USD 1.00 USD   2032-07-21  
KZW100012951 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-07-16 2021-10-15 100.00 KZT     2021-10-15  
KZLLP0010598 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   100740005727 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-15   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012944 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-07-14 2021-08-11 100.00 KZT     2021-08-11  
KZ2P00007776 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   130440002721 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-14 2026-06-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-06-18  
USG5002FAV88 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-07-14 2029-07-15 1.00 USD 1.00 USD   2029-07-15  
KZLLP0010580 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   140740014518 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-12   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00011808 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОРАЛ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 090000, БҚО, ОРАЛ Қ. , ДОС­ТЫҚ-ДРУЖ­БА Д-ЛЫ, 206/1 101140007330 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-08   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014398 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210540024692 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-08   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012936 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-07-07 2021-08-04 100.00 KZT     2021-08-04  
KZ2C00007763 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FI­VE BRO­KERS` CA­PITAL" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   091140003988 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-07 2022-07-02 100.00 KZT 100.00 KZT   2022-07-02  
KZPF00000652 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Pri­vate As­set Ma­nage­ment"   070640003385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-03   1 000.00 USD        
KZ1C00007590 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҰЛТТЫҚ АҚПА­РАТ­ТЫҚ ТЕХ­НО­ЛОГИ­ЯЛАР" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ӘУЕЗОВ К-СІ, 71 000740000728 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-01   1 000.00 KZT 291.70 KZT