Қазақша
Бейсенбі, 30 Маусым 2022 ж. 09:2510

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZW100013587 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-06-08 2022-07-07 100.00 KZT     2022-07-07  
KZ2P00008576 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-03 2023-05-29 1 000.00 KZT     2023-05-29  
KZ2P00008584 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-06-03 2023-05-29 100.00 KZT     2023-05-29  
KZW100013579 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-06-01 2022-06-29 100.00 KZT     2022-06-29  
KZMJ00001287 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2022-05-30 2024-05-30 1 000.00 KZT     2024-05-30  
KZMJ00001295 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2022-05-30 2024-05-30 1 000.00 KZT     2024-05-30  
KZMJ00001303 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2022-05-30 2024-05-30 1 000.00 KZT     2024-05-30  
KZMJ00001311 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2022-05-30 2024-03-30 1 000.00 KZT     2024-03-30  
KZPF00000710 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ев­ра­зи­ялық Ка­питал"   041040001463 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-30   500 000.00 KZT        
KZ1C00013937 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990140003041 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-25   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013561 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-05-25 2022-06-22 100.00 KZT     2022-06-22  
KZ2P00008568 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   171040011328 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-25 2025-05-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-05-09  
KZW100013553 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-05-18 2022-06-15 100.00 KZT     2022-06-15  
KZ1C00006535 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗИМ­ПЕКС" РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СЕМ­БИ­НОВ К-СІ, 64А 020240004409 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-13   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001261 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2022-05-12 2024-03-12 1 000.00 KZT     2024-03-12  
KZMJ00001279 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2022-05-12 2024-03-12 1 000.00 KZT     2024-03-12  
KZ2P00008550 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "KMF" (ҚМФ) МИК­РОҚАР­ЖА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   061240001583 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-12 2023-05-07 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-05-07  
KZW100013546 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-05-11 2022-06-08 100.00 KZT     2022-06-08  
US25460G1875 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-05-11   1.00 USD        
KZW100013538 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-05-06 2022-08-05 100.00 KZT     2022-08-05  
KZAJ00000093 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2022-05-05 2024-05-05 1 000.00 KZT     2024-05-05  
KZAJ00000101 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2022-05-05 2024-03-05 1 000.00 KZT     2024-03-05  
KZMJ00001212 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2022-05-05 2024-03-05 1 000.00 KZT     2024-03-05  
KZMJ00001238 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2022-05-05 2024-05-05 1 000.00 KZT     2024-05-05  
KZMJ00001246 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2022-05-05 2024-05-05 1 000.00 KZT     2024-05-05  
KZMJ00001253 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2022-05-05 2024-03-05 1 000.00 KZT     2024-03-05  
XS2472852610 Ше­телдік АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-05-05 2025-05-12 1.00 USD 1.00 USD   2025-05-12  
KZ1C00012681 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ҰЛТТЫҚ АГ­РАРЛЫҚ ҒЫЛЫ­МИ-БІЛІМ БЕ­РУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АС­ТА­НА Қ-СЫ, АЛ­МА­ТЫ АУДА­НЫ, АҚЖОЛ КӨШЕСІ, 26 ҮЙ 150940000180 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-05-04   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013520 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-05-04 2022-06-01 100.00 KZT     2022-06-01  
KZMJ00001220 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2022-04-28 2024-02-28 1 000.00 KZT     2024-02-28  
KZW100013512 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-04-27 2022-05-25 100.00 KZT     2022-05-25  
US85208P3038 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-04-25   1.00 USD        
KZLLP0011133 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210740014236 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-04-21   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001196 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2022-04-20 2024-04-20 1 000.00 KZT     2024-04-20  
KZMJ00001204 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2022-04-20 2024-02-20 1 000.00 KZT     2024-02-20  
KZW100013504 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-04-20 2022-05-18 100.00 KZT     2022-05-18  
US71922G3083 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ай­на­лыс­та 2022-04-20   1.00 USD 306.30 KZT      
US71922G4073 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-04-20   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ2P00008543 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180840022986 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-04-19 2023-05-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-05-19  
KZ2P00008527 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Fac­tor Pro"   180340012148 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-04-18 2025-04-02 1.00 KZT 1.00 KZT   2025-04-02  
KZ2P00008535 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180540012600 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-04-18 2025-04-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-04-02  
KZW100013496 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-04-15 2022-07-15 100.00 KZT     2022-07-15  
KZLLP0011125 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220440026974 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-04-15   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013488 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-04-13 2022-05-11 100.00 KZT     2022-05-11  
US6475812060 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-04-11   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ1C00008317 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН КӨЛІК ЛИ­ЗИНГ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚАБАН­БАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 2/2 020940001836 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-04-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013470 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-04-06 2022-05-04 100.00 KZT     2022-05-04  
US9344231041 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-03-31   1.00 USD 306.30 KZT      
KZW100013462 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-03-30 2022-04-27 100.00 KZT     2022-04-27  
KZ2C00008514 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-29 2029-02-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-02-20  
KZ1C00003995 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "АЗА­МАТ­ТАРҒА АР­НАЛҒАН ҮКІМЕТ" МЕМ­ЛЕ­КЕТТІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ"   160440007161 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-28   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US25460G3368 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-03-28   1.00 USD        
KZ1C00003706 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӨСКЕ­МЕН ЖЫ­ЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970340000020 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-25   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00004399 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ВИ­АС­ПАС" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ АУДА­НЫ, Б. МАЙ­ЛИН К-СІ 4/1 050440005787 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-25   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001188 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2022-03-25 2024-03-25 1 000.00 KZT     2024-03-25  
KZSJ00000119 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2022-03-25 2024-01-25 1 000.00 KZT     2024-01-25  
KZW100013454 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-03-25 2022-09-23 100.00 KZT     2022-09-23  
KZ1C00008796 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ШӘКЕН АЙ­МА­НОВ АТЫН­ДАҒЫ "ҚАЗАҚФИЛЬМ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘЛ-ФА­РАБИ Д-ЛЫ, 176 060640004252 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-18   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00008506 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, МОС­КОВС­КАЯ К-СІ, 29/3 950440000101 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-18 2025-03-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-03-02  
KZZJ00000102 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2022-03-16 2024-01-16 1 000.00 KZT     2024-01-16  
KZMJ00001170 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2022-03-16 2024-01-16 1 000.00 KZT     2024-01-16  
KZW100013447 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-03-16 2022-04-13 100.00 KZT     2022-04-13  
KZ2P00008493 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   000740001716 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-16 2032-01-23 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2032-01-23  
KZ1C00011634 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КОМ­МЕРЧЕС­КИЙ ТЕ­ЛЕВИ­ЗИ­ОН­НЫЙ КА­НАЛ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   901140000112 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-14   500.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00011324 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КОМ­МЕРЧЕС­КИЙ ТЕ­ЛЕВИ­ЗИ­ОН­НЫЙ КА­НАЛ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   901140000112 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-14   500.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013439 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-03-11 2022-06-10 100.00 KZT     2022-06-10  
KZW100013421 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-03-09 2022-04-06 100.00 KZT     2022-04-06  
KZLLP0011075 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210540038137 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-09   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00014547 Мем­ле­кеттік емес АҚ   140340018902 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-05   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00008485 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   211140037206 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-05 2023-04-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-04-05  
KZZJ00000094 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2022-03-04 2024-03-04 1 000.00 KZT     2024-03-04  
KZ2P00008477 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   211140032872 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-03 2025-02-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-02-15  
US2027A1KH95 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-03-03 2025-03-14 1.00 USD 1.00 USD   2025-03-14  
KZLLP0011174 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220240017482 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-03-03   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013413 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-03-02 2022-03-30 100.00 KZT     2022-03-30  
US98149E3036 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 2022-02-28   36.65 USD 36.65 USD      
KZ1C00000751 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СА­РЫ­АРҚА" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101040010783 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-24   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013405 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-02-23 2022-03-24 100.00 KZT     2022-03-24  
KZLLP0011117 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220240036151 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-23   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00002369 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖАМ­БЫЛГИПС" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240001182 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-21   500.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00003144 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­ПОШТА" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД-Ы, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 37-ҮЙ 000140002217 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00002760 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖАМ­БЫЛГИПС" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240001182 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-21   500.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00008464 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, МОС­КОВС­КАЯ К-СІ, 29/3 950440000101 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-21 2025-02-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-02-05  
XS2444205756 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-21 2030-12-17 1.00 KZT 1.00 KZT   2030-12-17  
KZW100013397 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-02-18 2022-08-19 100.00 KZT     2022-08-19  
US00182FBP09 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-18 2025-02-18 1.00 USD 1.00 USD   2025-02-18  
KZ1C00012335 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПАВ­ЛО­ДАР" АР­НАЙЫ ЭКО­НОМИ­КАЛЫҚ АЙ­МАҒЫНЫҢ БАСҚАРУ­ШЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 140000, ПАВ­ЛО­ДАР ОБ­ЛЫ­СЫ, ПАВ­ЛО­ДАР ҚАЛА­СЫ, СОЛТҮСТІК ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ 111240004004 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US71643VAB18 Ше­телдік ЗТ PET­RO­LE­OS ME­XICA­NOS     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-17 2032-02-16 1.00 USD 1.00 USD   2032-02-16  
KZW100013389 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-02-16 2022-03-16 100.00 KZT     2022-03-16  
US91282CDZ14 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-15 2025-02-15 1.00 USD 1.00 USD   2025-02-15  
KZ1C00011741 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕРТІС" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ, 070004, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , КИ­РОВ К-СІ, 35 110640012780 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-14   1 013.82 KZT 306.30 KZT      
US912796T411 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-14 2022-08-18 1.00 USD 1.00 USD   2022-08-18  
BMG7997W1029 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-14   1.00 USD 306.30 KZT      
NL0015000SB9 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-14   1.00 EUR 306.30 KZT      
KZK200000695 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-02-11 2025-02-11 1 000.00 KZT     2025-02-11  
KZW100013371 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-02-09 2022-03-09 100.00 KZT     2022-03-09  
KZ1C00007772 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан-зи­ра­ат ха­лықара­лық банқі" Еншілес банқі"   930140000323 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZKD00001202 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-02-04 2030-02-04 1 000.00 KZT     2030-02-04  
KZW100013363 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-02-04 2022-05-06 100.00 KZT     2022-05-06  
KZW100013355 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-02-02 2022-03-02 100.00 KZT     2022-03-02  
KZ1C00014539 Мем­ле­кеттік емес АҚ   211240027976 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-02   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00008451 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   211140037206 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-01 2023-03-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-03-01  
KZ1C00011774 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ӘУЕЖАЙЫ" 010014, АС­ТА­НА Қ. , ӘУЕЖАЙ, ОПС 14 030340001539 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-29   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZKD00001194 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-01-28 2037-01-28 1 000.00 KZT     2037-01-28  
KZ2E00008421 Мем­ле­кеттік емес МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775 ЗТБ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ;
күші жойылған 2022-01-28 2037-01-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2037-01-29  
KZ2E00008447 Мем­ле­кеттік емес МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775 ЗТБ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ;
күші жойылған 2022-01-28 2037-01-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2037-01-29  
KZ1C00003193 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚТАУ ТЕҢІЗ ПОР­ТЫ" АР­НАЙЫ ЭКО­НОМИ­КАЛЫҚ АЙ­МАҒЫ" 130000, МАНҒЫС­ТАУ ОБ­ЛЫ­СЫ, АҚТАУ Қ. , 9 ЫҚШАМ А-НЫ, 7 ҒИМА­РАТ 120440015204 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-27   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013348 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-01-26 2022-02-23 100.00 KZT     2022-02-23  
KYG254571055 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-26   1.00 USD 306.30 KZT      
US912796S348 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-25 2023-01-26 1.00 USD 1.00 USD   2023-01-26  
KZK100000266 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-01-24 2023-01-24 100.00 KZT     2023-01-24  
KZ2E00008413 Мем­ле­кеттік емес МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775 ЗТБ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ;
күші жойылған 2022-01-24 2023-01-25 100.00 KZT 100.00 KZT   2023-01-25  
US912796S595 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-24 2022-07-28 1.00 USD 1.00 USD   2022-07-28  
KZK200000687 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-01-21 2026-01-21 1 000.00 KZT     2026-01-21  
KZW100013330 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-01-21 2022-07-22 100.00 KZT     2022-07-22  
KZ1C00014521 Мем­ле­кеттік емес АҚ   990540004163 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00008431 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Аль­фа-Банк" Еншілес Банкі 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МА­САН­ЧИ К-СІ, 57А 941240000341 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-21 2023-01-16 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-01-16  
KZ2E00008405 Мем­ле­кеттік емес МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775 ЗТБ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ;
күші жойылған 2022-01-21 2026-01-22 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-01-22  
KZW100013322 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-01-19 2022-02-16 100.00 KZT     2022-02-16  
US912796S421 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-18 2022-07-21 1.00 USD 1.00 USD   2022-07-21  
KZ1C00014513 Мем­ле­кеттік емес АҚ   211240009561 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US21037T1097 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-17   1.00 USD 306.30 KZT      
KZW100013314 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-01-14 2022-04-15 100.00 KZT     2022-04-15  
KZW100013306 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-01-12 2022-02-09 100.00 KZT     2022-02-09  
KZ1C00014448 Мем­ле­кеттік емес АҚ   940740000763 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-12   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00014450 Мем­ле­кеттік емес АҚ   940740000763 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-12   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00005362 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KA­ZAKH TO­URISM" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИЯ АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170840000676 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-11   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00007533 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "НАР­ХОЗ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050035, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ЖАН­ДО­СОВ К-СІ, 55 010740002528 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-11   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00012467 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БҰҚТЫР­МА СУ­ЭЛЕКТ­РОС­ТАНЦИ­ЯСЫ" 070825, ШҚО, ЗЫ­РЯНОВСК А-НЫ, СЕ­РЕБ­РЯНСК Қ. , ГРАФ­ТИО К-СІ, 5 961240000147 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-11   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00012298 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БҰҚТЫР­МА СУ­ЭЛЕКТ­РОС­ТАНЦИ­ЯСЫ" 070825, ШҚО, ЗЫ­РЯНОВСК А-НЫ, СЕ­РЕБ­РЯНСК Қ. , ГРАФ­ТИО К-СІ, 5 961240000147 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-11   100.00 KZT 306.30 KZT      
US14913R2S58 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-10 2024-01-10 1.00 USD 1.00 USD   2024-01-10  
US74347G4165 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-06   46.51 USD 46.51 USD      
US74347G4322 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-06   56.50 USD 56.50 USD      
US6325C1D228 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-04 2025-01-12 1.00 USD 1.00 USD   2025-01-12  
XS2329204759 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-04 2024-01-04 1.00 USD 1.00 USD   2024-01-04  
XS2329204833 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-04 2024-01-04 1.00 EUR 1.00 EUR   2024-01-04  
US91282CDR97 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-31 2023-12-31 1.00 USD 1.00 USD   2023-12-31  
KZ2P00008394 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180440026964 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-30 2033-10-28 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2033-10-28  
KZW100013298 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-29 2022-01-26 100.00 KZT     2022-01-26  
KZ2P00008386 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АРНҰР КРЕ­ДИТ" МИК­РОҚАР­ЖЫ­ЛЫҚ ҰЙЫМ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   040340000522 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-29 2023-12-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-19  
KZ2P00008378 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   170940011249 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-28 2023-12-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-18  
US912796R506 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-27 2022-06-30 1.00 USD 1.00 USD   2022-06-30  
KZAF00000089 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000861 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000879 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZW100013280 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2022-06-24 100.00 KZT     2022-06-24  
KZMJ00001162 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-12-23 2023-12-23 1 000.00 KZT     2023-12-23  
KZ2C00008365 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC In­vest"   030640007360 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-23 2023-12-13 1 000.00 USD 1 000.00 USD   2023-12-13  
US40434LAJ44 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-23 2031-07-17 1.00 USD 1.00 USD   2031-07-17  
KZ1C00011709 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-22   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013272 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-22 2022-01-19 100.00 KZT     2022-01-19  
SE0001824004 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-22   1.00 SEK 306.30 KZT      
KZX000001003 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053   ай­на­лыс­та 2021-12-20 2023-12-20 1.00 USD 1.00 USD   2023-12-20  
US912796R431 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-20 2022-06-23 1.00 USD 1.00 USD   2022-06-23  
KZW100013264 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-15 2022-01-12 100.00 KZT     2022-01-12  
KZ2D00008349 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-15 2023-12-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-05  
KZ2D00008356 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-15 2024-11-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-11-29  
XS2424747678 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-15 2024-02-08 1.00 EUR 1.00 EUR   2024-02-08  
XS2424747835 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-15 2024-02-08 1.00 USD 1.00 USD   2024-02-08  
KZ2C00008324 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛИ­ЗИНГ ГРУПП" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050940003917 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-14 2022-12-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-09  
KZ2C00008332 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-14 2031-10-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-10-23  
US23384L1017 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-13   1.00 USD 306.30 KZT      
KZW100013256 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-10 2022-03-11 100.00 KZT     2022-03-11  
KZX000000963 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   100240019642   ай­на­лыс­та 2021-12-10 2023-12-10 500 000.00 KZT 500 000.00 KZT   2023-12-10  
KZ2C00008316 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-09 2031-10-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-10-18  
US71643VAA35 Ше­телдік ЗТ PET­RO­LE­OS ME­XICA­NOS     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-09 2032-02-16 1.00 USD 1.00 USD   2032-02-16  
KZW100013249 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-08 2022-01-05 100.00 KZT     2022-01-05  
KZ2C00008308 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-08 2031-10-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-10-17  
XS2420992229 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-07 2022-06-10 1.00 USD 1.00 USD   2022-06-10  
KZW100013231 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-02 2021-12-29 100.00 KZT     2021-12-29  
KZPF00000702 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОР­ДА Ка­питал" Басқару­шы ком­па­ния"   041040000118 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-02   1 000.00 KZT        
US912796Q441 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
өтелінген 2021-12-02 2022-06-02 1.00 USD 1.00 USD   2022-06-02  
US37954Y7159 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-01   21.49 USD 21.49 USD      
US74735M1080 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US4642875565 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-01   106.34 USD 106.34 USD      
KZMF00000838 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000846 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000853 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMJ00001154 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2023-11-30 1 000.00 KZT     2023-11-30  
KZPF00000660 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
KZPF00000678 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
KZPF00000686 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
KZPF00000694 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
US912796P948 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-30 2022-12-01 1.00 USD 1.00 USD   2022-12-01  
KZ2P00008295 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   171040011328 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-29 2022-11-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-11-24  
XS2320979060 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-26   1.00 EUR      
KZ2D00008257 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 2021-12-25 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-25  
KZ2D00008265 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 2021-12-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-23  
KZ2D00008273 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 2022-02-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-02-24  
KZ2D00008281 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 2022-02-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-02-24  
KZW100013223 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-11-24 2021-12-22 100.00 KZT     2021-12-22  
XS2417101149 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-24 2024-12-09 1.00 USD 1.00 USD   2024-12-09  
KZLLP0010820 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   211140026343 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-22   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001105 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2021-11-19 2023-11-19 1 000.00 KZT     2023-11-19  
KZW100013215 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-11-19 2022-05-20 100.00 KZT     2022-05-20  
XS2301641184 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-19 2023-11-20 1.00 USD 1.00 USD   2023-11-20  
XS2301678186 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-19 2023-11-20 1.00 EUR 1.00 EUR   2023-11-20  
KZAJ00000085 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-11-18 2023-11-18 1 000.00 KZT     2023-11-18  
KZMJ00001147 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2021-11-18 2023-11-18 1 000.00 KZT     2023-11-18  
KZMJ00001030 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17