Қазақша
Жұма, 30 Қыркүйек 2022 ж. 02:5603

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZ2C00008464 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, МОС­КОВС­КАЯ К-СІ, 29/3 950440000101 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-21 2025-02-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-02-05  
XS2444205756 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-21 2030-12-17 1.00 KZT 1.00 KZT   2030-12-17  
KZW100013397 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-02-18 2022-08-19 100.00 KZT     2022-08-19  
US00182FBP09 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-18 2025-02-18 1.00 USD 1.00 USD   2025-02-18  
KZ1C00012335 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПАВ­ЛО­ДАР" АР­НАЙЫ ЭКО­НОМИ­КАЛЫҚ АЙ­МАҒЫНЫҢ БАСҚАРУ­ШЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 140000, ПАВ­ЛО­ДАР ОБ­ЛЫ­СЫ, ПАВ­ЛО­ДАР ҚАЛА­СЫ, СОЛТҮСТІК ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ 111240004004 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US71643VAB18 Ше­телдік ЗТ PET­RO­LE­OS ME­XICA­NOS     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-17 2032-02-16 1.00 USD 1.00 USD   2032-02-16  
KZW100013389 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-02-16 2022-03-16 100.00 KZT     2022-03-16  
US91282CDZ14 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-15 2025-02-15 1.00 USD 1.00 USD   2025-02-15  
KZ1C00011741 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕРТІС" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ, 070004, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , КИ­РОВ К-СІ, 35 110640012780 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-14   1 013.82 KZT 306.30 KZT      
US912796T411 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-14 2022-08-18 1.00 USD 1.00 USD   2022-08-18  
BMG7997W1029 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-14   1.00 USD 306.30 KZT      
NL0015000SB9 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-14   1.00 EUR 306.30 KZT      
KZK200000695 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-02-11 2025-02-11 1 000.00 KZT     2025-02-11  
KZW100013371 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-02-09 2022-03-09 100.00 KZT     2022-03-09  
XS2444600113 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-08 2024-08-12 1.00 USD 1.00 USD   2024-08-12  
XS2444508654 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-08 2024-08-22 1.00 USD 1.00 USD   2024-08-22  
XS2444508738 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-02-08 2025-08-22 1.00 USD 1.00 USD   2025-08-22  
KZKD00001202 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-02-04 2030-02-04 1 000.00 KZT     2030-02-04  
KZW100013363 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-02-04 2022-05-06 100.00 KZT     2022-05-06  
KZW100013355 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-02-02 2022-03-02 100.00 KZT     2022-03-02  
KZ1C00014539 Мем­ле­кеттік емес АҚ   211240027976 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-02   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00008451 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   211140037206 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-02-01 2023-03-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-03-01  
KZ1C00011774 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ӘУЕЖАЙЫ" 010014, АС­ТА­НА Қ. , ӘУЕЖАЙ, ОПС 14 030340001539 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-29   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZKD00001194 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-01-28 2037-01-28 1 000.00 KZT     2037-01-28  
KZ2E00008421 Мем­ле­кеттік емес МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775 ЗТБ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ;
күші жойылған 2022-01-28 2037-01-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2037-01-29  
KZ2E00008447 Мем­ле­кеттік емес МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775 ЗТБ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ;
күші жойылған 2022-01-28 2037-01-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2037-01-29  
KZ1C00003193 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚТАУ ТЕҢІЗ ПОР­ТЫ" АР­НАЙЫ ЭКО­НОМИ­КАЛЫҚ АЙ­МАҒЫ" 130000, МАНҒЫС­ТАУ ОБ­ЛЫ­СЫ, АҚТАУ Қ. , 9 ЫҚШАМ А-НЫ, 7 ҒИМА­РАТ 120440015204 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-27   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013348 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-01-26 2022-02-23 100.00 KZT     2022-02-23  
KYG254571055 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-26   1.00 USD 306.30 KZT      
US912796S348 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-25 2023-01-26 1.00 USD 1.00 USD   2023-01-26  
KZK100000266 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-01-24 2023-01-24 100.00 KZT     2023-01-24  
KZ2E00008413 Мем­ле­кеттік емес МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775 ЗТБ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ;
күші жойылған 2022-01-24 2023-01-25 100.00 KZT 100.00 KZT   2023-01-25  
US912796S595 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-24 2022-07-28 1.00 USD 1.00 USD   2022-07-28  
KZK200000687 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-01-21 2026-01-21 1 000.00 KZT     2026-01-21  
KZW100013330 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-01-21 2022-07-22 100.00 KZT     2022-07-22  
KZ1C00014521 Мем­ле­кеттік емес АҚ   990540004163 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00008431 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Аль­фа-Банк" Еншілес Банкі 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МА­САН­ЧИ К-СІ, 57А 941240000341 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2022-01-21 4000-01-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   4000-01-01  
KZ2E00008405 Мем­ле­кеттік емес МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775 ЗТБ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ;
күші жойылған 2022-01-21 2026-01-22 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-01-22  
KZW100013322 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-01-19 2022-02-16 100.00 KZT     2022-02-16  
US912796S421 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-18 2022-07-21 1.00 USD 1.00 USD   2022-07-21  
XS2436233832 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-18 2025-02-24 1.00 RUB 1.00 RUB   2025-02-24  
KZ1C00014513 Мем­ле­кеттік емес АҚ   211240009561 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US21037T1097 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-17   1.00 USD 306.30 KZT      
KZW100013314 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-01-14 2022-04-15 100.00 KZT     2022-04-15  
XS2434763483 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-13 2030-01-20 1.00 EUR 1.00 EUR   2030-01-20  
KZW100013306 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-01-12 2022-02-09 100.00 KZT     2022-02-09  
KZ1C00014448 Мем­ле­кеттік емес АҚ   940740000763 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-12   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00014450 Мем­ле­кеттік емес АҚ   940740000763 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-12   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00005362 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KA­ZAKH TO­URISM" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИЯ АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170840000676 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-11   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00012467 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БҰҚТЫР­МА СУ­ЭЛЕКТ­РОС­ТАНЦИ­ЯСЫ" 070825, ШҚО, ЗЫ­РЯНОВСК А-НЫ, СЕ­РЕБ­РЯНСК Қ. , ГРАФ­ТИО К-СІ, 5 961240000147 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-11   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00012298 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БҰҚТЫР­МА СУ­ЭЛЕКТ­РОС­ТАНЦИ­ЯСЫ" 070825, ШҚО, ЗЫ­РЯНОВСК А-НЫ, СЕ­РЕБ­РЯНСК Қ. , ГРАФ­ТИО К-СІ, 5 961240000147 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-01-11   100.00 KZT 306.30 KZT      
US14913R2S58 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-10 2024-01-10 1.00 USD 1.00 USD   2024-01-10  
XS2432162654 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-07 2030-01-14 1.00 EUR 1.00 EUR   2030-01-14  
US74347G4165 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-06   40.35 USD 40.35 USD      
US74347G4322 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-06   37.19 USD 37.19 USD      
US6325C1D228 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-04 2025-01-12 1.00 USD 1.00 USD   2025-01-12  
XS2329204759 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-04 2024-01-04 1.00 USD 1.00 USD   2024-01-04  
XS2329204833 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-01-04 2024-01-04 1.00 EUR 1.00 EUR   2024-01-04  
US91282CDR97 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-31 2023-12-31 1.00 USD 1.00 USD   2023-12-31  
KZ2P00008394 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180440026964 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-30 2033-10-28 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2033-10-28  
KZW100013298 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-29 2022-01-26 100.00 KZT     2022-01-26  
KZ2P00008386 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АРНҰР КРЕ­ДИТ" МИК­РОҚАР­ЖЫ­ЛЫҚ ҰЙЫМ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   040340000522 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-29 2023-12-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-19  
US912796R274 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-29 2022-12-29 1.00 USD 1.00 USD   2022-12-29  
KZ2P00008378 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   170940011249 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-28 2023-12-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-18  
US912796R506 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-27 2022-06-30 1.00 USD 1.00 USD   2022-06-30  
KZAF00000089 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000861 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000879 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2021-12-24 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZW100013280 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-24 2022-06-24 100.00 KZT     2022-06-24  
CA92919V4055 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-24   1.00 CAD 306.30 KZT      
KZMJ00001162 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-12-23 2023-12-23 1 000.00 KZT     2023-12-23  
KZ2C00008365 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC In­vest"   030640007360 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-23 2023-12-13 1 000.00 USD 1 000.00 USD   2023-12-13  
US40434LAJ44 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-23 2031-07-17 1.00 USD 1.00 USD   2031-07-17  
KZW100013272 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-22 2022-01-19 100.00 KZT     2022-01-19  
SE0001824004 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-22   1.00 SEK 306.30 KZT      
KZX000001003 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053   ай­на­лыс­та 2021-12-20 2023-12-20 1.00 USD 1.00 USD   2023-12-20  
US912796R431 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
өтелінген 2021-12-20 2022-06-23 1.00 USD 1.00 USD   2022-06-23  
KZW100013264 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-15 2022-01-12 100.00 KZT     2022-01-12  
KZ2D00008349 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-15 2024-02-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-02-15  
KZ2D00008356 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-15 2025-02-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-02-17  
XS2424747678 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-15 2024-02-08 1.00 EUR 1.00 EUR   2024-02-08  
XS2424747835 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-15 2024-02-08 1.00 USD 1.00 USD   2024-02-08  
KZ2C00008324 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛИ­ЗИНГ ГРУПП" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050940003917 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-14 2022-12-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-27  
KZ2C00008332 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-14 2031-12-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-12-21  
US23384L1017 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-13   1.00 USD 306.30 KZT      
KZW100013256 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-10 2022-03-11 100.00 KZT     2022-03-11  
KZX000000963 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   100240019642   ай­на­лыс­та 2021-12-10 2023-12-10 500 000.00 KZT 500 000.00 KZT   2023-12-10  
KZ2C00008316 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-09 2031-12-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-12-21  
US71643VAA35 Ше­телдік ЗТ PET­RO­LE­OS ME­XICA­NOS     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-09 2032-02-16 1.00 USD 1.00 USD   2032-02-16  
XS2422625736 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-09 2025-02-04 1.00 USD     2025-02-04  
KZW100013249 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-08 2022-01-05 100.00 KZT     2022-01-05  
KZ2C00008308 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-08 2031-10-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-10-17  
XS2420992229 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
өтелінген 2021-12-07 2022-06-10 1.00 USD 1.00 USD   2022-06-10  
KZW100013231 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-12-02 2021-12-29 100.00 KZT     2021-12-29  
KZPF00000702 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОР­ДА Ка­питал" Басқару­шы ком­па­ния"   041040000118 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-12-02   1 000.00 KZT        
US912796Q441 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
өтелінген 2021-12-02 2022-06-02 1.00 USD 1.00 USD   2022-06-02  
US37954Y7159 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-01   21.76 USD 21.76 USD      
US74735M1080 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US4642875565 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-12-01   126.95 USD 126.95 USD      
KZMF00000838 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000846 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000853 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMJ00001154 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2021-11-30 2023-11-30 1 000.00 KZT     2023-11-30  
KZPF00000660 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
KZPF00000678 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
KZPF00000686 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
KZPF00000694 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-30   100.00 USD        
US912796P948 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-30 2022-12-01 1.00 USD 1.00 USD   2022-12-01  
KZ2P00008295 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   171040011328 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-29 2023-02-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-02-01  
XS2320979060 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-26 2023-05-26 1.00 EUR 1.00 EUR   2023-05-26  
KZ2D00008257 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 4000-01-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   4000-01-01  
KZ2D00008265 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 4000-01-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   4000-01-01  
KZ2D00008273 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 4000-01-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   4000-01-01  
KZ2D00008281 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-25 4000-01-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   4000-01-01  
KZW100013223 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-11-24 2021-12-22 100.00 KZT     2021-12-22  
XS2417101149 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-24 2024-12-09 1.00 USD 1.00 USD   2024-12-09  
CZ0003529943 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 2021-11-23 2026-02-01 1.00 CZK 1.00 CZK   2026-02-01  
KZLLP0010820 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   211140026343 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2021-11-22   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001105 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2021-11-19 2023-11-19 1 000.00 KZT     2023-11-19  
KZW100013215 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-11-19 2022-05-20 100.00 KZT     2022-05-20  
XS2301641184 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-19 2023-11-20 1.00 USD 1.00 USD   2023-11-20  
XS2301678186 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-19 2023-11-20 1.00 EUR 1.00 EUR   2023-11-20  
KZAJ00000085 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-11-18 2023-11-18 1 000.00 KZT     2023-11-18  
KZMJ00001147 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2021-11-18 2023-11-18 1 000.00 KZT     2023-11-18  
KZMJ00001030 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001048 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001055 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001063 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001071 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001089 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001097 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001113 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001121 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZMJ00001139 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZSJ00000101 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
KZW100013207 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-11-17 2021-12-15 100.00 KZT     2021-12-15  
KZZJ00000086 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2021-11-17 2023-11-17 1 000.00 KZT     2023-11-17  
XS2393688598 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-17   1.00 USD 1.00 USD    
US81807M2052 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-16   1.00 USD 306.30 KZT      
XS2412048550 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-16 2027-02-04 1.00 USD     2027-02-04  
KZLLP0010861 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   211140017678 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-15   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0010929 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   211140016647 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-12   1.00 KZT 306.30 KZT      
US68629Y1038 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-11   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ1C00003557 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕВ­РО­ЦЕНТ­РАС­ТА­НА" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050640001484 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-10   132 000.00 KZT 306.30 KZT      
XS2404974508 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-10 2024-11-11 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-11-11  
KZW100013199 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-11-10 2021-12-08 100.00 KZT     2021-12-08  
KZ1C00014422 Мем­ле­кеттік емес АҚ   050940003769 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-09   52 664.62 KZT 52 664.62 KZT      
US76954A1034 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-09   0.00 USD 306.30 KZT      
KZ2C00008241 Мем­ле­кеттік емес АҚ АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ "BA­ITE­REK VEN­TU­RE FUND"   140740011216 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-09 2031-08-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-08-19  
KZ2P00008220 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Тех­но­Лизинг"   100840004834 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-09 2023-10-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-30  
KZ2P00008238 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Тех­но­Лизинг"   100840004834 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-09 2025-10-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-10-19  
KZLLP0011026 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   211140011024 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-09   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00001262 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Фри­дом Фи­нанс"   061140003010 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-08   1 000.00 KZT 5 830.00 KZT      
XS2408033210 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-08 2028-11-17 1.00 EUR 1.00 EUR   2028-11-17  
KZW100013181 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-11-05 2022-02-04 100.00 KZT     2022-02-04  
KZ2C00008217 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ДА­МУ БАНКІ" АҚ ЕҰ "ҚДБ-ЛИ­ЗИНГ" АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 29/1, ДИП­ЛО­МАТ ҚОНАҚ ҮЙІ Б/О 050940001237 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-11-04 2028-11-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2028-11-12  
US54911Q1076 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-03   1.00 USD 306.30 KZT      
XS2407028435 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-03 2027-11-18 1.00 EUR 1.00 EUR   2027-11-18  
US912796N968 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-02 2022-11-03 1.00 USD 1.00 USD   2022-11-03  
US9026851066 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-11-01   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ1C00002815 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА-ӨНIМ" 010000, АҚМО­ЛА ОБ­ЛЫ­СЫ, ЦЕ­ЛИНОГ­РАД А-НЫ, КРАС­НО­ЯР­КА АУЫЛЫ 040440005686 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-29   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00008204 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160240004308 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-29 2025-10-08 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-10-08  
XS2399149694 Ше­телдік АҚ "САМҰРЫҚ-ҚАЗЫ­НА" ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, БЛОК "Б" 081140000436 EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-28 2026-10-28 1.00 USD 1.00 USD   2026-10-28  
US50155Q1004 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-28   1.00 USD 306.30 KZT      
KZMF00000713 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZAF00000071 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000721 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000739 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000747 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000754 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000788 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000796 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZSF00000063 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZZF00000064 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000762 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000770 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000804 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000812 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZMF00000820 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2021-10-27 2031-09-27 1 000.00 KZT     2031-09-27  
KZW100013165 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-10-27 2021-11-24 100.00 KZT     2021-11-24  
KZ2D00008174 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-26 2024-10-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-10-10  
KZ2P00008188 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "PART­NE­RIN­TERF­RE­IGHT" (ПАРТ­НЭ­РИН­ТЭРФ­РЭЙТ) ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   080840014974 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-26 2022-11-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-11-12  
KZ2P00008196 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200940035066 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-26 2024-05-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-05-18  
US9013841070 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-25   1.00 USD 306.30 KZT      
KZW100013157 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-10-22 2022-04-22 100.00 KZT     2022-04-22  
XS2403031912 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-22 2026-11-01 1.00 EUR 1.00 EUR   2026-11-01  
US74347G4405 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-22   13.35 USD 13.35 USD      
KZ1C00013572 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Ру­хани Жаңғыру" Қазақстан­дық қоғам­дық да­му инс­ти­туты"   190640001452 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZX000000815 Мем­ле­кеттік емес ЗТ   171250027366   ай­на­лыс­та 2021-10-21 2026-10-21 100 000.00 USD 100 000.00 USD   2026-10-21  
KZW100013140 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-10-20 2021-11-17 100.00 KZT     2021-11-17  
XS2393505008 Ше­телдік ЗТ MMC FI­NAN­CE DE­SIG­NA­TED AC­TI­VITY COM­PA­NY (FOR­MERLY KNOWN AS MMC FI­NAN­CE LTD)     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-20 2026-10-27 1.00 USD 1.00 USD   2026-10-27  
XS2301641267 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-20 2023-10-20 1.00 EUR 1.00 EUR   2023-10-20  
KZ2P00008162 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-19 2024-11-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-11-09  
XS2401571448 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-19 2027-04-26 1.00 USD 1.00 USD   2027-04-26  
KZ1C00009059 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫН ДА­МЫТУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 85 080740008669 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-18   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
XS2401605360 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-18 2024-10-25 1.00 USD 1.00 USD   2024-10-25  
US05759B1070 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-18   1.00 USD 306.30 KZT      
XS2401571521 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-18 2031-10-26 1.00 USD 1.00 USD   2031-10-26  
KZW100013132 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-10-15 2022-01-14 100.00 KZT     2022-01-14  
CH1121107788 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2021-10-14 2028-12-29 1.00 EUR 1.00 EUR   2028-12-29