Қазақша
Сенбі, 13 Тамыз 2022 ж. 00:5834

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZW1KD846429 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-03-01 2002-05-24 100.00 KZT     2002-05-24  
KZW1KD706417 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-28 2002-05-10 100.00 KZT     2002-05-10  
KZ2CKY06A497 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Аль­фа-Банк" Еншілес Банкі 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МА­САН­ЧИ К-СІ, 57А 941240000341 ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
өтелінген 2002-02-28 2008-02-28 15 000.00 KZT 15 000.00 KZT   2008-02-28  
KZK4KY020014 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-02-27 2004-02-27 1 000.00 KZT     2004-02-27  
KZ1C46510000 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ҚАЗАҚ СПОРТ ЖӘНЕ ТУ­РИЗМ АКА­ДЕМИ­ЯСЫ" 050072, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 83/85 010840001890 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2002-02-27   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD846403 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-26 2002-05-22 100.00 KZT     2002-05-22  
US48666E3018 Ше­телдік АҚ "КАЗ­КОММЕРЦ­БАНК" 050060, АЛ­МА­ТЫ, ГА­ГАРИН Д-ЛЫ, 135Ж 911040000021 EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2002-02-26     306.30 KZT      
US9290421091 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2002-02-25   1.00 USD 306.30 KZT      
KZW1KD846395 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-22 2002-05-17 100.00 KZT     2002-05-17  
KZW1KD846361 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-19 2002-05-15 100.00 KZT     2002-05-15  
KZK2KY030445 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-02-18 2005-02-18 1 000.00 KZT     2005-02-18  
KZ1C47970005 Мем­ле­кеттік емес ЖАҚ "Ф.М.МҰХА­МЕДҒАЛИ­ЕВ АТЫН­ДАҒЫ ЭКС­ПЕ­РИМЕН­ТАЛДЫ БИ­ОЛО­ГИЯ ИНС­ТИ­ТУТЫ" 480072, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ К-СІ, 38   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2002-02-18   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD636358 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-15 2002-04-19 100.00 KZT     2002-04-19  
KZ2CKY05A473 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
өтелінген 2002-02-15 2007-02-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2007-02-15  
KZW1KD846338 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-13 2002-05-08 100.00 KZT     2002-05-08  
KZK1KM061709 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-02-12 2002-08-14 100.00 KZT     2002-08-14  
KZ1C277100X2 Мем­ле­кеттік емес АҚ "№ 405 АВИА ЖӨНДЕУ ЗА­УЫТЫ" 050039, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АХ­МЕ­ТОВ К-СІ, 17 940540001249 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2002-02-12   2 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD496324 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-11 2002-04-02 100.00 KZT     2002-04-02  
KZW1KD416314 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-08 2002-03-21 100.00 KZT     2002-03-21  
KZW1KD846304 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-07 2002-05-03 100.00 KZT     2002-05-03  
KZW1KD566290 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-06 2002-04-04 100.00 KZT     2002-04-04  
KZK2KY020560 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-02-05 2004-02-06 1 000.00 KZT     2004-02-06  
KZW1KD706284 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-04 2002-04-16 100.00 KZT     2002-04-16  
KZW1KD776279 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-02-01 2002-04-19 100.00 KZT     2002-04-19  
KZW1KD846262 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-31 2002-04-26 100.00 KZT     2002-04-26  
KZK4KY030039 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-01-30 2005-01-30 1 000.00 KZT     2005-01-30  
KZW1KD706250 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-29 2002-04-10 100.00 KZT     2002-04-10  
KZK1KM032924 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-01-28 2002-04-30 100.00 KZT     2002-04-30  
KZ1C47610007 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­ДЫҚ-АМЕ­РИКАН­ДЫҚ ОҢАЛ­ТУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 100019, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , КРИ­ВОГУЗ К-СІ, 81 981040002665 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2002-01-28   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD776246 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-25 2002-04-12 100.00 KZT     2002-04-12  
KZ1C46970006 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЭЙР АС­ТА­НА" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, СА­МАЛ ЫҚШАМ А-НЫ, 12 010940000162 ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
күші жойылған 2002-01-25   1 000.00 USD 306.30 KZT      
KZW1KD566233 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-24 2002-03-21 100.00 KZT     2002-03-21  
KZK1KM061691 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-01-23 2002-07-25 100.00 KZT     2002-07-25  
XS0141255660 Ше­телдік ЗТ СО­ВЕТ ЕВ­РО­ПЕЙ­СКО­ГО БАН­КА РАЗ­ВИ­ТИЯ ПА­РИЖ   ЗТБ ТҰРАНӘЛЕМ БАНКІ;
өтелінген 2002-01-23 2012-01-23 1.00 USD 1.00 USD   2012-01-23  
KZW1KD846221 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-22 2002-04-17 100.00 KZT     2002-04-17  
KZK2KY040170 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-01-21 2006-01-21 1 000.00 KZT     2006-01-21  
KZW1KD706219 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-18 2002-03-29 100.00 KZT     2002-03-29  
KZW1KD846205 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-17 2002-04-12 100.00 KZT     2002-04-12  
KZK2KY030437 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-01-16 2005-01-16 1 000.00 KZT     2005-01-16  
KZ1C47700006 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "АБАЙ АТЫН­ДАҒЫ АЛ­МА­ТЫ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" 480100, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 13   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2002-01-16   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD706193 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-15 2002-03-27 100.00 KZT     2002-03-27  
KZ1C476700X8 Мем­ле­кеттік емес АҚ "РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ МАЛ ША­РУ­АШЫ­ЛЫҒЫН АСЫЛ­ДАНДЫ­РУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ "АСЫЛ ТҮЛІК" 010000, АҚМО­ЛА ОБ­ЛЫ­СЫ, ЦЕ­ЛИНОГ­РАД А-НЫ, КО­ЩИ АУЫЛЫ 931040000055 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2002-01-15   500.00 KZT 306.30 KZT      
KZK2KY020552 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-01-14 2004-01-15 1 000.00 KZT     2004-01-15  
KZW1KD696188 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-11 2002-03-21 100.00 KZT     2002-03-21  
KZW1KD846171 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-10 2002-04-05 100.00 KZT     2002-04-05  
KZK1KM061683 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2002-01-09 2002-07-11 100.00 KZT     2002-07-11  
KZW1KD636168 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-08 2002-03-13 100.00 KZT     2002-03-13  
KZW1KD356155 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-07 2002-02-12 100.00 KZT     2002-02-12  
KZW1KD566142 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2002-01-04 2002-03-01 100.00 KZT     2002-03-01  
KZ2CUY05A441 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АТФ­Банк" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ФУР­МА­НОВ К-СІ, 100 951140000151 ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
өтелінген 2002-01-04 2007-01-04 100.00 USD 100.00 USD   2007-01-04  
KZ1C47580002 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОҢАЛ­ТУ ЖӘНЕ АК­ТИВТЕРДІ БАСҚАРУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, АБАЙ Д-ЛЫ, 22 011140002427 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2001-12-30   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD276122 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-29 2002-01-25 100.00 KZT     2002-01-25  
KZK4KY040053 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-12-28 2005-12-30 1 000.00 KZT     2005-12-30  
KZ1C412200X6 Мем­ле­кеттік емес АҚ "С.М.КИ­РОВ АТЫН­ДАҒЫ МА­ШИНА ЖА­САУ ЗА­УЫТЫ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , МАҚАТА­ЕВ К-СІ, 127 940240000110 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙІ;
күші жойылған 2001-12-28   10.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD426115 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-27 2002-02-08 100.00 KZT     2002-02-08  
KZ1C028900X7 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AMF GRO­UP" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 29-ҮЙ, 13-ҚАБАТ, Б-БЛО­ГЫ 960640000091 ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
күші жойылған 2001-12-27   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P02890311 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AMF GRO­UP" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 29-ҮЙ, 13-ҚАБАТ, Б-БЛО­ГЫ 960640000091 ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
күші жойылған 2001-12-27   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD636093 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-26 2002-02-28 100.00 KZT     2002-02-28  
KZW1KD216086 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-25 2002-01-16 100.00 KZT     2002-01-16  
KZZ2KY030032 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   өтелінген 2001-12-25 2004-12-25 100.00 USD     2004-12-25  
KZ1C47460007 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АБЫ­ЛАЙ ХАН АТЫН­ДАҒЫ ҚАЗАҚ ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ҚАТЫ­НАС­ТАР ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕР УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" 050022, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МҰРАТ­БА­ЕВ К-СІ, 200 011140001654 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2001-12-25   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD846072 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-21 2002-03-15 100.00 KZT     2002-03-15  
KZ1C47370016 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ЛИ­ЗИН­ГО­ВЫЙ ЦЕНТР - АС­ТА­НА"   620300007797 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2001-12-21   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00011642 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ЛИ­ЗИН­ГО­ВЫЙ ЦЕНТР - АС­ТА­НА"   620300007797 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2001-12-21   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZK2KY040154 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-12-20 2005-12-20 1 000.00 KZT     2005-12-20  
KZ1P00400815 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАЗ­КОММЕРЦ­БАНК" 050060, АЛ­МА­ТЫ, ГА­ГАРИН Д-ЛЫ, 135Ж 911040000021 ЗТБ РЕ­ЕСТР-СЕР­ВИС;
күші жойылған 2001-12-20   10.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD776055 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-19 2002-03-07 100.00 KZT     2002-03-07  
KZW1KD776048 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-14 2002-03-01 100.00 KZT     2002-03-01  
KZK2KY040147 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-12-13 2005-12-13 1 000.00 KZT     2005-12-13  
US15135B1017 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2001-12-13   1.00 USD 306.30 KZT      
KZW1KD846031 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-12 2002-03-07 100.00 KZT     2002-03-07  
KZW1KD706029 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-11 2002-02-20 100.00 KZT     2002-02-20  
KZW1KD776014 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-07 2002-02-22 100.00 KZT     2002-02-22  
KZW1KD636002 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-05 2002-02-07 100.00 KZT     2002-02-07  
KZ1C37910003 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОС­ТО­КЭНЕР­ГО­РЕМОНТ" АҚ   301200021482 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2001-12-05   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00006402 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОС­ТО­КЭНЕР­ГО­РЕМОНТ" АҚ   301200021482 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2001-12-05   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD495995 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-12-04 2002-01-23 100.00 KZT     2002-01-23  
KZK2KY020529 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-12-03 2003-12-06 1 000.00 KZT     2003-12-06  
KZW1KD635988 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-11-30 2002-02-01 100.00 KZT     2002-02-01  
KZK4KY040046 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-11-29 2005-11-29 1 000.00 KZT     2005-11-29  
KZW1KD775974 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-11-28 2002-02-14 100.00 KZT     2002-02-14  
KZK2KY020511 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-11-26 2003-11-29 1 000.00 KZT     2003-11-29  
KZW1KD845967 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-11-23 2002-02-15 100.00 KZT     2002-02-15  
KZ1C471500X7 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "КАП­ЧА­ГАЙ­ТЯЖС­ТРОЙ"   091300000374 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2001-11-23   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P471502X0 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "КАП­ЧА­ГАЙ­ТЯЖС­ТРОЙ"   091300000374 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2001-11-23   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00006139 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "КАП­ЧА­ГАЙ­ТЯЖС­ТРОЙ"   091300000374 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2001-11-23   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00006076 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "КАП­ЧА­ГАЙ­ТЯЖС­ТРОЙ"   091300000374 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2001-11-23   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZK1KY010752 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-11-22 2002-11-22 100.00 KZT     2002-11-22  
KZK2KY020503 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-11-19 2003-11-21 1 000.00 KZT     2003-11-21  
KZW1KD635947 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-11-16 2002-01-18 100.00 KZT     2002-01-18  
KZW1KD845934 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-11-14 2002-02-07 100.00 KZT     2002-02-07  
KZ1C470700X4 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ПЛЕМП­ТИ­ЦА" 459322, ҚОС­ТА­НАЙ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТА­РАНОВС­КИЙ А-НЫ, МАЙ­СКОЕ АУЫЛЫ   ЗТБ ПА­РИТЕТ РЕ­ГИСТР;
күші жойылған 2001-11-13   10.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD775925 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-11-12 2002-01-29 100.00 KZT     2002-01-29  
KZ1P34920614 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БТА БАН­КI" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СА­МАЛ Ы/А-НЫ, ЖОЛ­ДАСБЕ­КОВ К-СІ, 97 970140000241 ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
тоқта­тылған 2001-11-12   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD635913 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-11-09 2002-01-11 100.00 KZT     2002-01-11  
KZK1KY010745 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-11-08 2002-11-09 100.00 KZT     2002-11-09  
KZK2KY020495 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-11-05 2003-11-06 1 000.00 KZT     2003-11-06  
KZW1KD775891 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-11-02 2002-01-18 100.00 KZT     2002-01-18  
KZW1KD425885 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-11-01 2001-12-14 100.00 KZT     2001-12-14  
KZW1KD565870 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-31 2001-12-27 100.00 KZT     2001-12-27  
KZK4KM180035 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-30 2003-05-01 1 000.00 KZT     2003-05-01  
KZK1KM032890 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-29 2002-01-29 100.00 KZT     2002-01-29  
KZK2KY020487 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-28 2003-10-29 1 000.00 KZT     2003-10-29  
KZW1KD355868 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-28 2001-12-03 100.00 KZT     2001-12-03  
RU0006944147 Ше­телдік     ААҚ ;
ай­на­лыс­та 2001-10-26   1.00 RUB 306.30 KZT      
RU0009033591 Ше­телдік     ААҚ ;
ай­на­лыс­та 2001-10-26   1.00 RUB 306.30 KZT      
KZW1KD845850 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-24 2002-01-16 100.00 KZT     2002-01-16  
KZK2KY040113 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-23 2005-10-23 1 000.00 KZT     2005-10-23  
KZW1KD775842 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-23 2002-01-09 100.00 KZT     2002-01-09  
KZK1KM032882 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-22 2002-01-22 100.00 KZT     2002-01-22  
KZ1C46920001 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҰЛТТЫҚ АҚПА­РАТ­ТЫҚ ТЕХ­НО­ЛОГИ­ЯЛАР" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ӘУЕЗОВ К-СІ, 71 000740000728 ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
күші жойылған 2001-10-22   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD775834 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-19 2002-01-04 100.00 KZT     2002-01-04  
KZK1KM090047 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-18 2002-07-19 100.00 KZT     2002-07-19  
KZW1KD705823 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-17 2001-12-27 100.00 KZT     2001-12-27  
KZK2KY020479 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-16 2003-10-17 1 000.00 KZT     2003-10-17  
KZ1C46810004 Мем­ле­кеттік емес ЖАҚ "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ ІС БАСҚАР­МА­СЫНЫҢ СА­ЛЫНЫП ЖАТҚАН ОБЪЕКТІЛЕРІН ТЕХ­НИ­КАЛЫҚ ҚАДАҒАЛА­УДЫ ЖҮЗЕ­ГЕ АСЫ­РУ ЖӨНІНДЕГІ ДИ­РЕК­ЦИ­ЯСЫ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 2   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2001-10-16   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZK1KM061675 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-15 2002-04-16 100.00 KZT     2002-04-16  
KZW1KD845801 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-12 2002-01-04 100.00 KZT     2002-01-04  
KZK1KM090039 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-11 2002-07-13 100.00 KZT     2002-07-13  
KZW1KD705799 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-10 2001-12-20 100.00 KZT     2001-12-20  
KZ1C467500X3 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "АҚЖОЛ" 480060, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГА­ГАРИН К-СІ, 236Б   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2001-10-10   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZK2KY020461 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-09 2003-10-10 1 000.00 KZT     2003-10-10  
KZK1KM032874 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-08 2002-01-08 100.00 KZT     2002-01-08  
KZ1C46620007 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОӨНІМ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, ИМАН­БА­ЕВА К-СІ, 5А 010940000122 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2001-10-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD635780 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-05 2001-12-07 100.00 KZT     2001-12-07  
KZK1KM061667 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-04 2002-04-05 100.00 KZT     2002-04-05  
KZW1KD705773 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-03 2001-12-13 100.00 KZT     2001-12-13  
KZK2KY020453 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-02 2003-10-03 1 000.00 KZT     2003-10-03  
KZK1KM090021 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-10-01 2002-07-03 100.00 KZT     2002-07-03  
KZW1KD565763 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-10-01 2001-11-27 100.00 KZT     2001-11-27  
KZLLP0010895 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   010940002367 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2001-10-01   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD635756 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-09-28 2001-11-30 100.00 KZT     2001-11-30  
KZK4KY040038 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-09-27 2005-09-27 1 000.00 KZT     2005-09-27  
KZ2CUY05A425 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ва­лют-Тран­зит Банк" 100013, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , БҰҚАР ЖЫ­РАУ Д-ЛЫ, 51/1 960640002303 ЗТБ PRO­FIT-LI­NE;
өтелінген 2001-09-27 2006-09-27 100.00 USD 100.00 USD   2006-09-27  
KZW1KD495748 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-09-26 2001-11-15 100.00 KZT     2001-11-15  
KZK1KM032866 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-09-25 2001-12-26 100.00 KZT     2001-12-26  
KZE4KY020023 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   өтелінген 2001-09-25 2003-09-25 100.00 USD     2003-09-25  
KZE4KY050038 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   өтелінген 2001-09-25 2006-09-24 100.00 USD     2006-09-24  
KZW1KD775735 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-09-21 2001-12-07 100.00 KZT     2001-12-07  
KZZ2KY010026 Мем­ле­кеттік ЗТ ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ҚАЙ­ТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДА­МУ БАНКІ АҚШ, ВА­ШИНГ­ТОН, 1818 H К-СІ     өтелінген 2001-09-21 2002-09-20 100.00 USD     2002-09-20  
KZK2KY020446 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-09-20 2003-09-21 1 000.00 KZT     2003-09-21  
KZW1KD635723 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-09-19 2001-11-22 100.00 KZT     2001-11-22  
KZK1KY010737 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-09-18 2002-09-19 100.00 KZT     2002-09-19  
KZK2KY040105 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-09-17 2005-09-17 1 000.00 KZT     2005-09-17  
KZW1KD565714 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-09-14 2001-11-09 100.00 KZT     2001-11-09  
KZ2CUY11A407 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТЕМІРБАНК" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 68/74 920340000031 ЗТБ БІРІНШІ ТӘУЕЛСІЗ ТІРКЕ­УШІ;
өтелінген 2001-09-14 2008-09-14 100.00 USD 100.00 USD   2008-09-14  
KZK2KY020438 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-09-13 2003-09-14 1 000.00 KZT     2003-09-14  
KZW1KD425703 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-09-12 2001-10-24 100.00 KZT     2001-10-24  
KZK1KM090013 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-09-11 2002-06-13 100.00 KZT     2002-06-13  
KZW1KD355694 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-09-11 2001-10-17 100.00 KZT     2001-10-17  
KZW1KD775685 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-09-07 2001-11-23 100.00 KZT     2001-11-23  
KZK2KY020420 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-09-06 2003-09-07 1 000.00 KZT     2003-09-07  
KZ1C463300X2 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЗА­МАТ­ТЫҚ АВИ­АЦИЯ АКА­ДЕМИ­ЯСЫ" 050039, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ТҮРКСІБ А-НЫ, ЗА­КАР­ПАТС­КАЯ К-СІ, 44 010840003460 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2001-09-06   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD635673 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-09-05 2001-11-08 100.00 KZT     2001-11-08  
KZK1KM061659 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-09-04 2002-03-06 100.00 KZT     2002-03-06  
KG0101167235 Ше­телдік ААҚ "ОШЭ­ЛЕКТ­РО" 724018, ОШ Қ. , ҚЫРҒЫЗС­ТАН К-СІ, 102   ААҚ ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙ (ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ);
ай­на­лыс­та 2001-09-04   0.18 KGS 306.30 KZT      
KZK2KY040097 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-09-03 2005-09-03 1 000.00 KZT     2005-09-03  
KZW1KD615667 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-09-02 2001-11-02 100.00 KZT     2001-11-02  
KZ2CKY05A416 Мем­ле­кеттік емес "Ре­сей Жи­нақ банкі" Ақци­онерлік қоғамы Еншілес Банкі 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ/КАЛ­ДАЯҚОВ К-СІ, 30/26 930740000137 ЗТБ РЕ­ЕСТР-СЕР­ВИС;
өтелінген 2001-09-01 2006-09-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2006-09-01  
KZW1KD425653 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-08-29 2001-10-10 100.00 KZT     2001-10-10  
KZ1C46190001 Мем­ле­кеттік емес ЖАҚ "АС­ТА­НАНЫ ДА­МЫТУ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 193   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 2001-08-29   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZK4KY070019 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-08-28 2008-08-27 1 000.00 KZT     2008-08-27  
KZK1KM032858 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-08-27 2001-11-27 100.00 KZT     2001-11-27  
KZW1KD565649 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-08-23 2001-10-19 100.00 KZT     2001-10-19  
KZW1KD495631 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-08-21 2001-10-10 100.00 KZT     2001-10-10  
KZK2KY020412 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-08-20 2003-08-23 1 000.00 KZT     2003-08-23  
KZW1KD775628 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-08-17 2001-11-02 100.00 KZT     2001-11-02  
KZK2KY050062 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-08-16 2006-08-16 1 000.00 KZT     2006-08-16  
KZ2CUY03A395 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Asi­aC­re­dit Bank (Ази­яК­ре­дит Банк)" 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢҒ. , 17/1 ҮЙ, "НҰРЛЫ ТАУ" БО, 5"Б" БЛО­ГЫ 920140000508 ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
өтелінген 2001-08-16 2005-08-16 156 000.00 KZT 156 000.00 KZT   2005-08-16  
KZ2CUY03A396 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Asi­aC­re­dit Bank (Ази­яК­ре­дит Банк)" 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢҒ. , 17/1 ҮЙ, "НҰРЛЫ ТАУ" БО, 5"Б" БЛО­ГЫ 920140000508 ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
өтелінген 2001-08-16 2005-08-16 156 000.00 KZT 156 000.00 KZT   2005-08-16  
KZW1KD845611 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-08-15 2001-11-08 100.00 KZT     2001-11-08  
KZK2KY040089 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-08-13 2005-08-15 1 000.00 KZT     2005-08-15  
KZW1KD845603 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-08-10 2001-11-02 100.00 KZT     2001-11-02  
KZK2KY050054 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-08-09 2006-08-09 1 000.00 KZT     2006-08-09  
KZW1KD845595 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-08-08 2001-11-01 100.00 KZT     2001-11-01  
KZK2KY040071 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-08-07 2005-08-08 1 000.00 KZT     2005-08-08  
KZ1C269200X0 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "СЕ­МЕЙ ЭЖА" СЕ­МЕЙ Қ. , КАР­ЖА­УБАЙҰЛЫ К-СІ, 243А   АХАҚ ТЕ­НИР РЕ­ГИСТР;
күші жойылған 2001-08-07   75.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD775586 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-08-06 2001-10-23 100.00 KZT     2001-10-23  
KZ1C45810005 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚ БАС СӘУЛЕТ-ҚҰРЫ­ЛЫС АКА­ДЕМИ­ЯСЫ" 480043, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЫСҚҰЛБЕ­КОВ К-СІ, 28 010640001407 ЗТБ КОМ­ПА­НИЯ РЕ­ГИСТ­РА­ТОР;
күші жойылған 2001-08-06   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW1KD705575 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-08-03 2001-10-12 100.00 KZT     2001-10-12  
KZW1KD845561 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-08-02 2001-10-26 100.00 KZT     2001-10-26  
BMG169621056 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2001-08-01   0.01 USD 306.30 KZT      
KZW1KD775552 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-07-31 2001-10-17 100.00 KZT     2001-10-17  
KZ3KL3007A64 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-07-30 2006-07-30 1 000.00 KZT     2006-07-30  
KZW1KD775545 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-07-27 2001-10-12 100.00 KZT     2001-10-12  
KZ9CK1910A10 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-07-26 2001-10-19 100.00 KZT     2001-10-19  
KZ9BK1010A10 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-07-24 2001-10-10 100.00 KZT     2001-10-10  
KZLLP0010978 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   010740000155 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2001-07-24   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ43L2510A14 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-07-23 2001-10-25 100.00 KZT     2001-10-25  
KZ9AK2809A14 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-07-20 2001-09-28 100.00 KZT     2001-09-28  
KZ9CK1210A17 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-07-19 2001-10-12 100.00 KZT     2001-10-12  
KZ2CUY05A383 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛЕЛЬ АГ­РО" 040400, АЛ­МА­ТЫ ОБ­ЛЫ­СЫ, ЕҢБЕКШІ ҚАЗАҚ А-НЫ, БАЙ­ТЕ­РЕК АУЫЛЫ 980340000191 ЗТБ РЕ­ЕСТР-СЕР­ВИС;
өтелінген 2001-07-18 2006-07-18 100.00 USD 100.00 USD   2006-07-18  
KZ9BK0310A19 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-07-17 2001-10-03 100.00 KZT     2001-10-03  
KZ55L1807A62 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2001-07-16 2006-07-18 1 000.00 KZT     2006-07-18  
KZ9BK2809A13 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-07-13 2001-09-28 100.00 KZT     2001-09-28  
US4642875235 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2001-07-13   394.59 USD 394.59 USD      
KZ9CK0510A16 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-07-12 2001-10-05 100.00 KZT     2001-10-05  
KZ1C24120012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БА­ЯН-СҰЛУ" 110006, ҚОС­ТА­НАЙ Қ. , БО­РОДИН К-СІ, 198 930940000055 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2001-07-11   150.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00000165 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БА­ЯН-СҰЛУ" 110006, ҚОС­ТА­НАЙ Қ. , БО­РОДИН К-СІ, 198 930940000055 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2001-07-11   150.00 KZT 294.35 KZT      
KZ9AK1909A15 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2001-07-10 2001-09-19 100.00 KZT     2001-09-19