Қазақша
Жексенбі, 22 Мамыр 2022 ж. 07:3536

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
US105756CC23 Ше­телдік ЗТ FE­DERA­TIVE RE­PUB­LIC OF BRA­ZIL     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-04-21 2030-06-12 1.00 USD 1.00 USD   2030-06-12  
KZ1C00003912 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖЕТІСУ" АВИ­АКОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940440000277 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-17   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ0007786572 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-15   200.00 KZT 392.70 KZT      
KZ000A0H0930 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-15   200.00 KZT 314.65 KZT      
KZ2C00006070 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-15 2035-04-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2035-04-15  
KZW100011995 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-04-15 2020-05-13 100.00 KZT     2020-05-13  
XS2159874002 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-04-15 2030-05-06 1.00 USD 1.00 USD   2030-05-06  
KZ2C00006716 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-10 2030-06-25 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-06-25  
KZ2C00006732 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-10 2032-02-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-02-05  
KZ2C00006740 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-10 2032-02-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-02-05  
KZMJ00000651 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZAJ00000051 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   өтелінген 2020-04-09 2021-12-29 1 000.00 KZT     2021-12-29  
KZMJ00000669 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000677 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   өтелінген 2020-04-09 2020-11-12 1 000.00 KZT     2020-11-12  
KZMJ00000685 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000701 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000719 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000727 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000743 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000750 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000768 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000776 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000784 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000800 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZSJ00000051 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   өтелінген 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZZJ00000078 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   өтелінген 2020-04-09 2022-02-02 1 000.00 KZT     2022-02-02  
US912828ZH65 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-04-09 2023-04-05 1.00 USD 1.00 USD   2023-04-05  
KZ000A0ETF32 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АТФ­Банк" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ФУР­МА­НОВ К-СІ, 100 951140000151 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2020-04-08   1 266.50 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00000735 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   өтелінген 2020-04-08 2022-04-08 1 000.00 KZT     2022-04-08  
KZW100011987 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-04-08 2020-05-06 100.00 KZT     2020-05-06  
KZ2C00006724 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-08 2031-02-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-02-10  
XS2157526315 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-04-08 2025-04-15 1.00 EUR 1.00 EUR   2025-04-15  
US92189H6071 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-04-07   266.73 USD 266.73 USD      
KZMJ00000693 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   өтелінген 2020-04-06 2022-04-06 1 000.00 KZT     2022-04-06  
KZW100011979 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-04-03 2021-04-02 100.00 KZT     2021-04-02  
US00214Q5009 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-04-03   24.73 USD 24.73 USD      
KZMJ00000636 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   өтелінген 2020-04-02 2022-04-02 1 000.00 KZT     2022-04-02  
KZW100011961 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-04-01 2020-04-29 100.00 KZT     2020-04-29  
KZKD00001087 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2020-03-31 2029-03-31 1 000.00 KZT     2029-03-31  
KZW100011953 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-03-27 2020-09-25 100.00 KZT     2020-09-25  
KZLLP0010648 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200340025601 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-27   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100011946 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-03-26 2020-04-22 100.00 KZT     2020-04-22  
KZ1C00000470 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Еура­зи­ялық банк" 480002, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 56 950240000112 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20   95 598.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00000637 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20   10 000.00 KZT 0.01 KZT      
KZ1P00000483 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Еура­зи­ялық банк" 480002, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 56 950240000112 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20   95 598.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100011938 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-03-20 2021-03-19 100.00 KZT     2021-03-19  
KZ2C00006666 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20 2022-03-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-03-10  
KZ2C00006674 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИН­ЖИ­НИРИНГ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10 030440000693 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20 2027-02-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-02-12  
KZ2C00006682 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20 2044-11-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2044-11-09  
KZ2C00006690 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20 2044-11-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2044-11-09  
KZ2C00006708 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20 2044-11-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2044-11-09  
KZ2C00006658 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан ком­па­ни­ясы" (Ka­zakh­stan Elect­ri­city Grid Ope­rating Com­pa­ny) "KE­GOC" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 37 970740000838 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-19 2034-12-31 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2034-12-31  
KZW100011920 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-03-18 2020-04-15 100.00 KZT     2020-04-15  
KZ1C00013747 Мем­ле­кеттік емес АҚ   030540002821 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-18   1 130.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00013734 Мем­ле­кеттік емес АҚ   030540002821 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-18   1 130.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00006641 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-18 2024-04-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-04-09  
US651639AY25 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-03-18 2030-10-01 1.00 USD 1.00 USD   2030-10-01  
KZ000A1CTMU5 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-17   10 000.00 KZT 6 751.38 KZT      
KZ000A1CTMV3 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-17   10 000.00 KZT 11 898.67 KZT      
KZ1C00013689 Мем­ле­кеттік емес АҚ   131040013872 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00000602 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   өтелінген 2020-03-17 2022-03-17 1 000.00 KZT     2022-03-17  
KZ2C00006617 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның тұрғын үй құры­лыс жи­нақ банкі" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБЫ­ЛАЙ ХАН Д-ЛЫ, 91 030740001404 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-17 2044-11-06 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2044-11-06  
KZ2C00006625 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның тұрғын үй құры­лыс жи­нақ банкі" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБЫ­ЛАЙ ХАН Д-ЛЫ, 91 030740001404 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-17 2044-11-06 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2044-11-06  
KZ2C00006633 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның тұрғын үй құры­лыс жи­нақ банкі" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБЫ­ЛАЙ ХАН Д-ЛЫ, 91 030740001404 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-17 2044-11-06 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2044-11-06  
KZMJ00000610 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   өтелінген 2020-03-16 2022-03-16 1 000.00 KZT     2022-03-16  
KZMJ00000628 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   өтелінген 2020-03-16 2022-03-16 1 000.00 KZT     2022-03-16  
KZLLP0009723 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "STAN­DARD" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ, МАР­КОВ К-СІ, ПИ­РОГОВ К-СІ БҰРЫ­ШЫ, 26/11 А, № А 080340004126 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-16   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100011912 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-03-13 2020-06-12 100.00 KZT     2020-06-12  
KZW100011904 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-03-11 2020-04-08 100.00 KZT     2020-04-08  
KZPF00000579 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ас­та­на - Ин­вест" Ин­вести­ци­ялық Үй"   981040000054 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-11   10 000.00 KZT        
KZMJ00000594 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   өтелінген 2020-03-10 2022-03-10 1 000.00 KZT     2022-03-10  
XS2132492823 Ше­телдік ЗТ IN­TERNA­TI­ONAL FI­NAN­CE COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-03-09 2022-03-16 1.00 KZT 1.00 KZT   2022-03-16  
XS2134628069 Ше­телдік ЗТ MMC FI­NAN­CE DE­SIG­NA­TED AC­TI­VITY COM­PA­NY (FOR­MERLY KNOWN AS MMC FI­NAN­CE LTD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-03-06 2025-09-11 1.00 USD 1.00 USD   2025-09-11  
US83067L1098 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-03-05   0.00 USD 306.30 KZT      
KZW100011896 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-03-04 2020-04-01 100.00 KZT     2020-04-01  
KZLLP0009806 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЫРЫС­ТЫ-АЭВРЗ" 480034, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РАЙЫМ­БЕК Д-ЛЫ, 210 940340000322 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-03   1.00 KZT 306.30 KZT      
US68902V1070 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-03-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US14448C1045 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-03-01   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ1C00013721 Мем­ле­кеттік емес АҚ   071240018585 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-02-28   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US82575P1075 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-28   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ1C00013705 Мем­ле­кеттік емес АҚ   130640017180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-02-27   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100011888 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-02-26 2020-03-26 100.00 KZT     2020-03-26  
KZZJ00000060 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   өтелінген 2020-02-26 2022-02-02 1 000.00 KZT     2022-02-02  
USU0242AAD47 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-25 2025-03-01 1.00 USD 1.00 USD   2025-03-01  
XS2122174415 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-24   1.00 USD 1.00 USD    
KZW100011870 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-02-21 2020-08-21 100.00 KZT     2020-08-21  
KZLLP0009707 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   041240012307 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-02-21   1.00 KZT 306.30 KZT      
US912796XF18 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2020-02-20 2020-08-20 1.00 USD 1.00 USD   2020-08-20  
KZW100011862 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-02-19 2020-03-18 100.00 KZT     2020-03-18  
RU000A101F94 Ше­телдік РЕ­СЕЙ ФЕ­ДЕРА­ЦИ­ЯСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-19 2035-07-18 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2035-07-18  
KZLLP0011091 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200240027119 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-02-19   1.00 KZT 306.30 KZT      
XS2124187571 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-17 2030-02-25 1.00 USD 1.00 USD   2030-02-25  
XS2262220143 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-15 2026-02-15 1.00 USD 1.00 USD   2026-02-15  
KZW100011854 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-02-14 2020-05-15 100.00 KZT     2020-05-15  
KZW100011847 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-02-12 2020-03-11 100.00 KZT     2020-03-11  
XS2106835262 Ше­телдік АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-12 2025-02-12 1.00 KZT 1.00 KZT   2025-02-12  
US458140BP43 Ше­телдік ЗТ IN­TEL COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-12 2025-03-25 1.00 USD 1.00 USD   2025-03-25  
XS2114201622 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-11 2025-02-11 1.00 USD 1.00 USD   2025-02-11  
FR0013482858 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-11 2023-02-11 1.00 GBP 1.00 GBP   2023-02-11  
US900123CX69 Ше­телдік ЗТ THE RE­PUB­LIC OF TUR­KEY     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-11 2025-03-13 1.00 USD 1.00 USD   2025-03-13  
KZPF00000561 Мем­ле­кеттік емес АҚ "CA­IFC IN­VEST­MENT GRO­UP"   950740000547 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-02-10   40.00 USD 306.30 KZT      
KZW100011839 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-02-07 2021-02-05 100.00 KZT     2021-02-05  
KZW100011821 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-02-05 2020-03-04 100.00 KZT     2020-03-04  
KZLLP0009772 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   170640031311 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-02-05   1.00 KZT 306.30 KZT      
RU000A101NK4 Ше­телдік ЖЖИҚ     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-05   1.00 RUB 6 323.13 KZT      
US98923T1043 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-02-05   1.00 USD 306.30 KZT      
USU84688AE75 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2020-02-03 2020-04-01 1.00 USD 1.00 USD   2020-04-01  
KZ1C00010461 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КА­ЗАХС­ТАН­СКАЯ ПРАВ­ДА" РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ГА­ЗЕТІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 18 981240000140 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2020-01-31   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100011813 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-31 2020-04-30 100.00 KZT     2020-04-30  
XS2113968148 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ай­на­лыс­та 2020-01-30   1.00 USD 1.00 USD    
XS2107554896 Ше­телдік ЗТ "AL­FA BOND IS­SU­AN­CE PLC"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-30 2025-01-30 1.00 RUB 1.00 RUB   2025-01-30  
KZW100011805 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-29 2020-02-26 100.00 KZT     2020-02-26  
XS2099763075 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-29 2025-01-29 1.00 USD 1.00 USD   2025-01-29  
KZPF00000553 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC In­vest"   030640007360 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-28   1 000.00 KZT        
USP19189AE26 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-28 2027-02-03 1.00 USD 1.00 USD   2027-02-03  
KZ1C00013697 Мем­ле­кеттік емес АҚ   191240027810 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-27   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
XS2010033343 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-27 2030-01-27 1.00 EUR 1.00 EUR   2030-01-27  
XS2108494837 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-27   1.00 EUR 1.00 EUR    
KZW100011797 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-24 2020-07-24 100.00 KZT     2020-07-24  
USH3698DCV40 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-24   1.00 USD 1.00 USD    
USG2583XAB76 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-23 2028-01-28 1.00 USD 1.00 USD   2028-01-28  
KZW100011789 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-22 2020-02-19 100.00 KZT     2020-02-19  
US135087K787 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-22 2025-01-22 1.00 USD 1.00 USD   2025-01-22  
KZ1C00013135 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100011771 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-17 2021-01-15 100.00 KZT     2021-01-15  
KZLLP0009632 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180440012489 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-17   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0009657 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200140017940 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2020-01-17   1.00 KZT 306.30 KZT      
USY711AJAA00 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2020-01-16 2021-10-21 1.00 USD 1.00 USD   2021-10-21  
USH3698DDA93 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-16   1.00 USD 1.00 USD    
KZ1C00009760 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПАВ­ЛО­ДАР" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 140000, ПАВ­ЛО­ДАР ОБ­ЛЫ­СЫ, ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , СОЛТҮСТІК ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ 110640006333 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-15   1 013.80 KZT 306.30 KZT      
KZW100011763 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-15 2020-02-12 100.00 KZT     2020-02-12  
XS2106567071 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2020-01-15 2020-07-17 1.00 USD 1.00 USD   2020-07-17  
KZLLP0010085 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200140012157 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-01-14   1.00 KZT 306.30 KZT      
US298785JB33 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN IN­VEST­MENT BANK (EIB)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-14 2025-03-14 1.00 USD 1.00 USD   2025-03-14  
KZLLP0009764 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180440017985 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2020-01-13   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100011755 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-01-08 2020-02-05 100.00 KZT     2020-02-05  
US00214Q7088 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-01   24.75 USD 24.75 USD      
US9581021055 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-01-01   1.00 USD 306.30 KZT      
KZW100011748 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-31 2020-01-29 100.00 KZT     2020-01-29  
KZ1C00008770 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Са­фи Өте­ба­ев атын­дағы Аты­рау мұнай және газ уни­вер­си­теті"   161040018928 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00009158 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC In­vest"   030640007360 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00010164 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚБҰЛАҚ" 030012, АҚТӨБЕ Қ. , СӘҢКІБАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 12 931240000052 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30   183.80 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00011043 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚБҰЛАҚ" 030012, АҚТӨБЕ Қ. , СӘҢКІБАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 12 931240000052 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30   183.80 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00006500 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СЕВ­КА­ЗЭНЕР­ГО" 150000, СҚО, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ЖАМ­БЫЛ К-СІ, 215 990140000186 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2026-11-23 100.00 KZT 100.00 KZT   2026-11-23  
KZ2D00006517 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2022-12-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-14  
KZ2D00006525 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2022-12-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-14  
KZ2D00006533 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2023-10-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-15  
KZ2D00006541 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2021-12-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-19  
KZ2D00006558 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2021-12-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-19  
KZ2D00006566 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2020-12-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-12-24  
KZ2D00006574 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2020-12-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-12-24  
KZ2D00006582 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2020-12-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-12-24  
KZ2D00006590 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2020-06-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-06-27  
KZ2D00006608 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-30 2020-06-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-06-27  
KZW100011730 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-27 2020-06-26 100.00 KZT     2020-06-26  
KZ2C00006476 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-27 2024-11-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-11-30  
KZ2C00006484 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-27 2022-12-11 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-11  
KZLLP0009731 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   191240027711 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2019-12-27   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00006497 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   040340025240 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-26 2026-11-19 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2026-11-19  
XS2099039542 Ше­телдік ЗТ PHO­SAG­RO BOND FUN­DING DE­SIG­NA­TED AC­TI­VITY COM­PA­NY     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-12-26 2025-01-23 1.00 USD 1.00 USD   2025-01-23  
KZW100011722 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-25 2020-01-22 100.00 KZT     2020-01-22  
KZ2C00006468 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FI­VE BRO­KERS` CA­PITAL" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   091140003988 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2019-12-24 2021-06-16 100.00 KZT 100.00 KZT   2021-06-16  
XS2098849842 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2019-12-24 2020-03-30 1.00 USD 1.00 USD   2020-03-30  
KZX000000294 Мем­ле­кеттік емес ЗТ "FRE­EDOM HOL­DING CORP. (FRHC)"       ай­на­лыс­та 2019-12-24 2022-12-27 100 000.00 USD 100 000.00 USD   2022-12-27  
KZW100011714 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-20 2020-03-20 100.00 KZT     2020-03-20  
KZ2P00006448 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160440010766 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-20 2039-12-24 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2039-12-24  
KZ2P00006455 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   110740016628 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-19 2039-12-24 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2039-12-24  
KZW100011706 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-18 2020-01-15 100.00 KZT     2020-01-15  
KZPF00000520 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-18   100.00 USD 45 861.00 KZT      
KZPF00000538 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-18   100.00 USD 37 042.00 KZT      
KZPF00000546 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-18   100.00 USD 46 246.75 KZT      
FR0126002312 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2019-12-18 2020-06-18 1.00 USD 1.00 USD   2020-06-18  
XS2093223076 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-12-18 2026-12-19 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-12-19  
XS2093242530 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-12-18 2027-12-19 1.00 KZT 1.00 KZT   2027-12-19  
KZ1C00006576 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИМС­ТАЛЬ­КОН" 050057, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЙ­МА­НОВ К-СІ, 140-ҮЙ, ТҰРҒЫН ЕМЕС ҮЙ-ЖАЙ 58 А 950540000292 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-13   185.70 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00006605 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИМС­ТАЛЬ­КОН" 050057, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЙ­МА­НОВ К-СІ, 140-ҮЙ, ТҰРҒЫН ЕМЕС ҮЙ-ЖАЙ 58 А 950540000292 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-13   185.70 KZT 306.30 KZT      
KZ2P00006430 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180440022991 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-13 2039-08-30 50 000.00 KZT 50 000.00 KZT   2039-08-30  
KZ1C00000553 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FINC­RAFT RE­SO­UR­CES" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ А-НЫ, МҰҚАНОВ К-СІ, 241 060840005025 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-12   18 841.16 KZT 0.01 KZT      
KZ2C00001360 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FINC­RAFT RE­SO­UR­CES" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ А-НЫ, МҰҚАНОВ К-СІ, 241 060840005025 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2019-12-12 2021-12-03 100.00 KZT 100.00 KZT   2021-12-03  
KZ2C00001832 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FINC­RAFT RE­SO­UR­CES" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ А-НЫ, МҰҚАНОВ К-СІ, 241 060840005025 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2019-12-12 2021-12-03 100.00 KZT 100.00 KZT   2021-12-03  
KZ2C00006393 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-12 2026-02-24 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-02-24  
US3015057157 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-12-12   1.00 USD        
KZW100011698 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-11 2020-01-08 100.00 KZT     2020-01-08  
KZ2C00006401 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-11 2029-10-19 1.00 KZT 1.00 KZT   2029-10-19  
KZ2P00006422 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   191040031623 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-11 2029-12-11 100.00 KZT 100.00 KZT   2029-12-11  
US0900431000 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-12-11   60.05 USD 306.30 KZT      
KZW100011680 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-06 2020-12-04 100.00 KZT     2020-12-04  
KZ1C00011170 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ДА­МУ БАНКІ" АҚ ЕҰ "ҚДБ-ЛИ­ЗИНГ" АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 29/1, ДИП­ЛО­МАТ ҚОНАҚ ҮЙІ Б/О 050940001237 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-05   50 000.00 KZT 306.30 KZT      
US92556H2067 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-12-05   21.20 USD 306.30 KZT      
KZW100011672 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-12-04 2019-12-31 100.00 KZT     2019-12-31  
US39986L1098 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-12-04   1.00 USD 306.30 KZT      
KZLLP0010010 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   130440032216 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-12-03   38 400 000.00 KZT 306.30 KZT      
XS2083131859 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-12-02 2024-12-02 1.00 USD 1.00 USD   2024-12-02  
KZMJ00000560 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   өтелінген 2019-11-29 2021-11-29 1 000.00 KZT     2021-11-29  
KZ2C00006385 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-28 2024-11-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-11-01  
KZW100011664 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-11-27 2019-12-25 100.00 KZT     2019-12-25  
KZ2C00006021 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-11-26 2026-05-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-05-12  
KZX000000286 Мем­ле­кеттік емес ЗТ       ай­на­лыс­та 2019-11-26 2022-12-10 100.00 USD 100.00 USD   2022-12-10  
XS2076168348 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-11-26 2024-11-26 1.00 USD 1.00 USD   2024-11-26  
XS2082937967 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-11-25 2024-11-25 1.00 RUB 1.00 RUB   2024-11-25