Қазақша
Жұма, 7 Қазан 2022 ж. 02:1611

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZ1C00005933 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­ТЫН ДИІРМЕН" КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ"   920740000998 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1996-05-24   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US0846707026 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1996-05-08   0.00 USD 306.30 KZT      
KZ1C14770811 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚБАҚАЙ ТАУ-КЕН КОМ­БИ­НАТЫ" 080601, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, МОЙЫНҚҰМ А-НЫ, АҚБАҚАЙ АУЫЛЫ, ҚУАНЫШ­БА­ЕВ К-СІ, 1 941240000391 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1996-05-07   20.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C16380817 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТОР­ГО­ВЫЙ ЦЕНТР"     ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-04-26 1900-01-01 10.00 KZT 306.30 KZT   1900-01-01  
KZ1P16380812 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТОР­ГО­ВЫЙ ЦЕНТР"     ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-04-26 1900-01-01 10.00 KZT 306.30 KZT   1900-01-01  
KZ1C00007467 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТОР­ГО­ВЫЙ ЦЕНТР"     ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1996-04-26 1900-01-01 10.00 KZT 306.30 KZT   1900-01-01  
KZ1P00006746 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТОР­ГО­ВЫЙ ЦЕНТР"     ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1996-04-26 1900-01-01 10.00 KZT 306.30 KZT   1900-01-01  
RU000A0HG602 Ше­телдік "ОБЬ­НЕФ­ТЕ­ГАЗ­ГЕ­ОЛО­ГИЯ"     ААҚ ;
ай­на­лыс­та 1996-04-18   1.00 RUB 306.30 KZT      
KZ1C13380117 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БИ­ОМЕДП­РЕ­ПАРАТ-ИН­ЖИ­НИРИН­ГО­ВЫЙ ЦЕНТР" 021501, АҚМО­ЛА ОБ­ЛЫ­СЫ, СТЕП­НО­ГОРСК Қ. , 9 ЫҚШАМ А-НЫ, 3 ҒИМА­РАТ   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1996-04-05   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00260418 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТЕМІРБАНК" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 68/74 920340000031 ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
белгісіз 1996-03-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00260912 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТЕМІРБАНК" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 68/74 920340000031 ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1996-03-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US4642868065 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1996-03-18   22.21 USD 22.21 USD      
KG0101036828 Ше­телдік ААҚ "ҚЫРҒЫЗ ХИ­МИЯ-МЕ­ТАЛ­ЛУРГИЯ ЗА­УЫТЫ"     ААҚ ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙ (ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ);
ай­на­лыс­та 1996-03-11   7.00 KGS 306.30 KZT      
KZ1C12280417 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚТЕ­ЛЕКОМ" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, АБАЙ Д-ЛЫ, 31 941240000193 ЗТБ РЕ­ЕСТР-СЕР­ВИС;
күші жойылған 1996-03-07   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P12280412 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚТЕ­ЛЕКОМ" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, АБАЙ Д-ЛЫ, 31 941240000193 ЗТБ РЕ­ЕСТР-СЕР­ВИС;
күші жойылған 1996-03-07   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C10971215 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СО­КОЛОВ-СА­РЫБАЙ КЕН БАЙЫТУ ӨНДІРІСТІК БІРЛЕСТІГІ" 459120, ҚОС­ТА­НАЙ ОБ­ЛЫ­СЫ, РУД­НЫЙ Қ. , ЛЕ­НИН К-СІ, 26 920240000127 ЗТБ КОМ­ПА­НИЯ РЕ­ГИСТ­РА­ТОР;
күші жойылған 1996-02-13   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P10971210 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СО­КОЛОВ-СА­РЫБАЙ КЕН БАЙЫТУ ӨНДІРІСТІК БІРЛЕСТІГІ" 459120, ҚОС­ТА­НАЙ ОБ­ЛЫ­СЫ, РУД­НЫЙ Қ. , ЛЕ­НИН К-СІ, 26 920240000127 ЗТБ КОМ­ПА­НИЯ РЕ­ГИСТ­РА­ТОР;
күші жойылған 1996-02-13   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US6516391066 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1996-01-11   1.60 USD 20 175.54 KZT      
KZ1P05020213 Мем­ле­кеттік емес АҚ "МАҢҒЫС­ТА­УМҰНАЙ­ГАЗ" 130000, АҚТАУ Қ. , 6 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 990140000483 ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
күші жойылған 1996-01-05   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US6700024010 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1995-12-29   0.01 USD 306.30 KZT      
KZ1C09242016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОС­ТОКМАШ­ЗА­ВОД" 070018, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ТӘУЕЛСІЗДІК Д-ЛЫ, 86 951240000551 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1995-12-28     306.30 KZT      
KZ1P07780110 Мем­ле­кеттік емес АҚ "РО­СА" 140005, ПАВ­ЛО­ДАР ОБЛ. , ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , ОР­ТА­ЛЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІК АЙ­МАҒЫ, 210/1 ҚҰРЫ­ЛЫС 951240001371 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1995-12-16   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00007991 Мем­ле­кеттік емес АҚ "РО­СА" 140005, ПАВ­ЛО­ДАР ОБЛ. , ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , ОР­ТА­ЛЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІК АЙ­МАҒЫ, 210/1 ҚҰРЫ­ЛЫС 951240001371 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1995-12-16   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C07781510 Мем­ле­кеттік емес АҚ "РО­СА" 140005, ПАВ­ЛО­ДАР ОБЛ. , ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , ОР­ТА­ЛЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІК АЙ­МАҒЫ, 210/1 ҚҰРЫ­ЛЫС 951240001371 ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1995-12-15   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C05790422 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ЖОЛ ҒЫЛЫ­МИ ЗЕРТ­ТЕУ ИНС­ТИ­ТУТЫ" 050061, АЛ­МА­ТЫ Қ. , НҰРПЕЙ­СОВ К-СІ, 2А 931240001398 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1995-11-23   1 687.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C05502017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Өске­мен ти­тан-маг­ний ком­би­наты" 070017, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ӨТМК АҚ 950940000178 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1995-11-21   20.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P05502012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Өске­мен ти­тан-маг­ний ком­би­наты" 070017, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ӨТМК АҚ 950940000178 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1995-11-21   20.00 KZT 306.30 KZT      
US7156841063 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1995-11-13   1.00 USD 306.30 KZT      
RU0009062467 Ше­телдік     ААҚ ;
ай­на­лыс­та 1995-10-17   0.00 RUB 306.30 KZT      
CA7800871021 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1995-10-16   1.00 CAD 306.30 KZT      
US8793822086 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1995-10-03   1.00 USD 306.30 KZT      
RK1C03100316 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­ТЮ­БИНС­КИЙ ЗА­ВОД ХРО­МОВЫХ СО­ЕДИ­НЕНИЙ" 463015, АҚТӨБЕ Қ. , ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ, 15 950640000404 ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
күші жойылған 1995-09-15   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US9297401088 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1995-06-15   1.00 USD 306.30 KZT      
RK1C00070413 Мем­ле­кеттік емес АҚ ӘУЕЗОВ АУДА­НЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОМ­МУ­НАЛ­ДЫҚ ША­РУ­АШЫ­ЛЫҒЫ 050061, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ОТЫ­РАР К-СІ, 9   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1995-06-01     306.30 KZT      
DE0001282705 Ше­телдік ЗТ ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ҚАЙ­ТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДА­МУ БАНКІ АҚШ, ВА­ШИНГ­ТОН, 1818 H К-СІ   CLE­ARS­TRE­AM BAN­KING S.A., LU­XEM­BO­URG;
өтелінген 1995-04-03 2005-04-12 1.00 EUR 1.00 EUR   2005-04-12  
DM0001282705 Ше­телдік ЗТ ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ҚАЙ­ТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДА­МУ БАНКІ АҚШ, ВА­ШИНГ­ТОН, 1818 H К-СІ   CLE­ARS­TRE­AM BAN­KING S.A., LU­XEM­BO­URG;
өтелінген 1995-04-03 2005-04-12 1.00 DM 1.00 DM   2005-04-12  
NL0010273215 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1995-03-16   0.09 EUR 306.30 KZT      
USN070592100 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1995-03-14   1.00 USD 306.30 KZT      
US14040H1059 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1994-11-15   0.01 USD 306.30 KZT      
US6934831099 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1994-10-14   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ1C33291013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ва­лют-Тран­зит Банк" 100013, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , БҰҚАР ЖЫ­РАУ Д-ЛЫ, 51/1 960640002303 ЗТБ PRO­FIT-LI­NE;
күші жойылған 1994-04-06   200.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P33291018 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ва­лют-Тран­зит Банк" 100013, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , БҰҚАР ЖЫ­РАУ Д-ЛЫ, 51/1 960640002303 ЗТБ PRO­FIT-LI­NE;
белгісіз 1994-04-06   200.00 KZT 306.30 KZT      
US2172041061 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1994-03-16   0.00 USD 306.30 KZT      
US5002551043 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1994-02-09   1.00 USD 306.30 KZT      
RU0009121131 Ше­телдік АҚ "ГАЗП­РОМ ГА­ЗОРАСП­РЕ­ДЕЛЕ­НИЕ БРЯНСК"     ААҚ ;
ай­на­лыс­та 1994-02-08   0.50 RUB 306.30 KZT      
US58470H1014 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-12-30   1.00 USD 306.30 KZT      
US2435371073 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-10-14   1.00 USD 306.30 KZT      
US465410AH18 Ше­телдік ЗТ RE­PUBB­LI­CA ITA­LI­ANA     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-09-15 2023-09-27 1.00 USD 1.00 USD   2023-09-27  
US8816242098 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-07-29   1.00 USD 306.30 KZT      
US9842451000 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-06-28   1.00 USD 306.30 KZT      
CA13321L1085 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-05-28   1.00 CAD 12 416.62 KZT      
CH0048265513 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-05-27   1.00 USD 306.30 KZT      
US0463531089 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-05-12   1.00 USD 306.30 KZT      
US4663131039 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-04-29   1.00 USD 306.30 KZT      
US34988V1061 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-04-07   1.00 USD 306.30 KZT      
IL0010825102 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-03-25   1.00 USD 306.30 KZT      
US5950171042 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-03-14   0.01 USD 306.30 KZT      
US1847911013 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-03-08   1.00 USD 306.30 KZT      
US5010441013 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-02-25   1.00 USD 306.30 KZT      
US0079031078 Ше­телдік ЗТ AD­VANCED MIC­RO DE­VICES, INC.     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-02-01   51.74 USD 42 490.34 KZT      
US78462F1030 Ше­телдік ЗТ "SPDR S&P 500 ETF TRUST"     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-01-22   413.51 USD 413.51 USD      
US6174464486 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1993-01-22   0.01 USD 306.30 KZT      
US8552441094 Ше­телдік ЗТ STAR­BUCKS COR­PO­RATI­ON     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1992-06-26   78.54 USD 39 283.79 KZT      
US23331A1097 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1992-05-05   0.01 USD 306.30 KZT      
US55616P1049 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1992-02-05   0.01 USD 8 596.84 KZT      
US3755581036 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 1992-01-31   0.00 USD 306.30 KZT      
US7475251036 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1991-12-20   0.00 USD 64 695.14 KZT      
CA0679011084 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1991-12-01   1.00 USD 306.30 KZT      
XS0034394709 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1991-11-04 2021-11-04 1.00 USD 1.00 USD   2021-11-04  
US4101201097 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1991-11-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US89151E1091 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1991-10-25   37.44 USD 306.30 KZT      
US09062X1037 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1991-09-27   0.00 USD 93 153.89 KZT      
US92532F1003 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1991-07-04   1.00 USD 306.30 KZT      
US893526BY85 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
өтелінген 1991-01-10 2021-01-01 1.00 USD 1.00 USD   2021-01-01  
US2358511028 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1990-07-01   0.01 USD 306.30 KZT      
US0258161092 Ше­телдік ЗТ AME­RICAN EXP­RESS COM­PA­NY     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1990-06-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US50540R4092 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1990-02-28   0.10 USD 306.30 KZT      
US17275R1023 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1990-02-16   1.00 USD 306.30 KZT      
US4364401012 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1990-02-01   0.01 USD 306.30 KZT      
US4824801009 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1989-11-28   1.00 USD 306.30 KZT      
US6068221042 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1989-09-19   1.00 USD 306.30 KZT      
US7672041008 Ше­телдік ЗТ "RIO TIN­TO PLC"     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1989-06-17   1.00 USD 306.30 KZT      
US2855121099 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1989-03-10   0.01 USD 306.30 KZT      
US6745991058 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1988-06-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US35671D8570 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1988-05-01   0.10 USD 15 000.59 KZT      
PA1436583006 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 1987-07-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US8865471085 Ше­телдік ЗТ TIF­FA­NY & COM­PA­NY     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1987-05-05   127.54 USD 306.30 KZT      
US0886061086 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1987-05-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US21036P1084 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1986-09-30   0.01 USD 306.30 KZT      
US3377381088 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1986-09-22   0.01 USD 306.30 KZT      
US00724F1012 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1986-08-10   0.00 USD 306.30 KZT      
US5949181045 Ше­телдік ЗТ "MIC­RO­SOFT CORP."     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1986-03-13   181.40 USD 125 046.22 KZT      
US68389X1054 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1986-03-12   0.01 USD 306.30 KZT      
US6200763075 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1986-02-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US61174X1090 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1985-12-08   0.01 USD 306.30 KZT      
US22160K1051 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1985-12-05   0.01 USD 306.30 KZT      
US7782961038 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1985-08-04   0.01 USD 306.30 KZT      
US91324P1021 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1984-10-14   0.01 USD 306.30 KZT      
US0311001004 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1984-07-15   0.01 USD 306.30 KZT      
US92343V1044 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1983-11-21   0.10 USD 20 236.40 KZT      
US4456581077 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1983-11-01   1.00 USD 306.30 KZT      
CA05534B7604 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1983-06-01     306.30 KZT      
US1255231003 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1982-03-28   0.01 USD 306.30 KZT      
US4370761029 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1981-09-01   0.05 USD 306.30 KZT      
US0378331005 Ше­телдік ЗТ "APP­LE INC."     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1980-12-12   318.25 USD 76 058.51 KZT      
US6541061031 Ше­телдік ЗТ NI­KE IN­CORPO­RATI­ON     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1980-12-01   98.46 USD 50 612.05 KZT      
US1264081035 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1980-09-30   1.00 USD 306.30 KZT      
US9024941034 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1980-03-17   0.10 USD 306.30 KZT      
US0116591092 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1980-03-17   0.01 USD 306.30 KZT      
US4698141078 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1980-03-16   0.01 USD 306.30 KZT      
US0394831020 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1980-03-16   1.00 USD 306.30 KZT      
GB00BJVJZD68 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1980-02-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US8835561023 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1980-01-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US9078181081 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1979-01-01   2.50 USD 306.30 KZT      
US31428X1063 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1978-12-28   0.10 USD 306.30 KZT      
US88579Y1010 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1978-10-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US20030N1019 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1978-01-13   0.01 USD 306.30 KZT      
US1729674242 Ше­телдік ЗТ "CI­TIG­RO­UP INC"     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1977-01-03   0.01 USD 23 248.68 KZT      
IE00BTN1Y115 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1973-09-24   0.01 USD 306.30 KZT      
US5324571083 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1973-04-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US78409V1044 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1973-02-19   1.00 USD 306.30 KZT      
US0382221051 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1972-10-01   0.01 USD 306.30 KZT      
US4581401001 Ше­телдік ЗТ IN­TEL COR­PO­RATI­ON     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1971-10-21   61.70 USD 15 639.56 KZT      
US3546131018 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1971-07-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US2610181057 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 1971-07-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US8447411088 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1971-06-08   1.00 USD 306.30 KZT      
US0556221044 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-03-23   1.00 USD 306.30 KZT      
DE0007472060 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-02-02   1.00 USD 306.30 KZT      
US46626D1081 Ше­телдік "ГМК "НО­РИЛЬ­СКИЙ НИ­КЕЛЬ"     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   1.00 USD 306.30 KZT      
GB0007188757 Ше­телдік ЗТ "RIO TIN­TO PLC"     ;
ай­на­лыс­та 1970-01-02     306.30 KZT      
US6778621044 Ше­телдік "НЕФ­ТЯ­НАЯ КОМ­ПА­НИЯ "ЛУ­КОЙЛ"     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   1.00 USD 306.30 KZT      
US7785291078 Ше­телдік "РОС­ТЕ­ЛЕКОМ"     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   1.00 USD 306.30 KZT      
GB0002875804 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   1.00 GBP 306.30 KZT      
US4385161066 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   1.00 USD 306.30 KZT      
US81369Y4070 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   164.02 USD 164.02 USD      
GG00B1H11J88 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   1.00 USD 306.30 KZT      
US81369Y1001 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   78.85 USD 78.85 USD      
US8740541094 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   1.00 USD 306.30 KZT      
US4642888105 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   52.41 USD 52.41 USD      
US75513E1010 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1969-12-18   0.01 USD 306.30 KZT      
US1101221083 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1969-06-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US46625H1005 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1969-05-03   99.87 USD 53 586.89 KZT      
US5502411037 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1968-04-30   1.00 USD 306.30 KZT      
US7134481081 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1967-08-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US1912161007 Ше­телдік ЗТ CO­CA-CO­LA COM­PA­NY     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1965-07-01   47.09 USD 29 483.91 KZT      
US5801351017 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1965-04-21   0.01 USD 306.30 KZT      
US8356993076 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1963-04-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US9497461015 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1962-12-10   1.67 USD 306.30 KZT      
US0936711052 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1962-02-13   1.00 USD 306.30 KZT      
AN8068571086 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1962-02-02   1.00 USD 306.30 KZT      
US2546871060 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1962-01-02   0.01 USD 306.30 KZT      
US8725401090 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1962-01-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US7427181091 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1962-01-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US0530151036 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1961-09-12   1.00 USD 306.30 KZT      
US5486611073 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1961-09-01   0.50 USD 306.30 KZT      
US3696043013 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1961-01-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US8586031036 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 1960-10-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US2774614067 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1960-01-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US5006921085 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1959-11-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US40434L1052 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1957-11-06   1.00 USD 306.30 KZT      
US3453708600 Ше­телдік ЗТ FORD MO­TOR COM­PA­NY     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1956-02-26   5.84 USD 7 159.74 KZT      
US5024311095 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1955-03-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US6826801036 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1954-05-24   1.00 USD 306.30 KZT      
US1266501006 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1952-10-01   0.01 USD 306.30 KZT      
US9182041080 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1951-03-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US65339F1012 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1950-02-15   0.01 USD 306.30 KZT      
US0255371017 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1949-09-01   6.50 USD 47 929.78 KZT      
US58933Y1055 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1946-05-15   0.50 USD 306.30 KZT      
US4781601046 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1944-08-25   1.00 USD 76 933.88 KZT      
US7170811035 Ше­телдік ЗТ PFI­ZER INC.     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1942-06-22   38.18 USD 22 008.19 KZT      
US2441991054 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1933-06-29   1.00 USD 306.30 KZT      
US1941621039 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1930-03-13   1.00 USD 306.30 KZT      
US1491231015 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1929-12-02   1.00 USD 88 905.79 KZT      
US0028241000 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1929-01-01     46 991.22 KZT      
DE0005190003 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1926-01-01   1.00 EUR 306.30 KZT    
US1667641005 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1921-06-21   0.75 USD 306.30 KZT      
US30231G1022 Ше­телдік ЗТ EX­XON MO­BIL COR­PO­RATI­ON     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1920-03-25   45.02 USD 45 720.30 KZT      
US4592001014 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1915-11-11   0.20 USD 60 954.94 KZT      
US3696041033 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 1892-06-23   0.06 USD 306.30 KZT      
DE0005439004 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1871-07-01   1.00 EUR 306.30 KZT      
KZMJ00000933 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   күші жойылған 0000-00-00 2022-12-30 1 000.00 KZT     2022-12-30